Kursplan

Franska III: Textanalys - diskurs och korpus

Kurskod
GFR2KP
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Franska (FRA)
Ämnesgrupp
Franska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2020-11-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-11-11.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande koncept och idéer inom korpuslingvistiken och inom diskursanalys
  • utifrån en diskursanalytisk problemställning, argumentera för valet av korpusmaterial
  • använda relevanta metoder i arbetet med den valda korpusen
  • presentera detta arbete muntligt och skriftligt med ett kritiskt förhållningssätt
  • i form av konstruktiv respons analysera och diskutera andras arbeten.

Innehåll

Kursen utgör en introduktion till empiriska synsätt inom franska språkstudier, i synnerhet de som har utvecklats inom korpuslingvistiken, och till sociokulturella synsätt inom diskursanalysen. Grundläggande diskursanalytiska begrepp såsom talakter, genre och textfunktioner diskuteras och problematiseras utifrån autentiskt textmaterial. Under kursens gång undersöker studenten språkdata med hjälp av datorbaserade verktyg. Studenten erbjuds praktisk erfarenhet av att använda korpusar och mjukvara för analys av språkliga data och för att lösa egna frågeställningar, relaterade till diskursanalys.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom muntlig och skriftlig examination och bedömning av deltagande vid seminarier.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform. Den studerande förväntas delta aktivt vid seminarierna. All undervisning sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda modulerna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Grundläggande koncept och idéer - 4,5 hp
Modul 2: Eget arbete - 3 hp

Förkunskapskrav

  • Franska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp; Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900, 7,5 hp; Franska II: Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande, 7,5 hp samt Franska II: Muntlig franska, 7,5 hp eller Franska: Kultur och samhälle II, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter GFR2AT.