Kursplan

Franska: Förberedande kurs IV

Kurskod
GFR2HZ
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Franska (FRA)
Ämnesgrupp
Franska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Fastställd
Fastställd 2020-09-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-09-04.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • interagera muntligt och skriftligt i både förberedda och spontana situationer på franska
  • tillämpa basfärdigheter i fransk grammatik i grammatiska analyser och därmed visa kunskaper i det franska språkets uppbyggnad
  • läsa längre texter på franska, både autentiska och tillrättalagda, och med hjälp av ordböcker analysera och översätta dem
  • skriva egna korta texter på franska
  • visa viss baskunskap om det franska samhället liksom om den fransktalande världen
  • identifiera systematiska likheter och skillnader mellan det svenska och det franska språket gällande uttal, grammatik och ordförråd.

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla grundläggande kunskaper i franska språket och därigenom förbereda den studerande för vidare högskolestudier i franska. Kursen omfattar textläsning, arbete med uttal och ordförråd, hörövningar och varierade muntliga och skriftliga övningar. Basfärdighet i fransk grammatik tillämpas i grammatiska analyser och i kontrastiva övningar. Kursen introducerar studenterna till olika frankofona länders kultur och samhälle. Studenterna avslutar kursen med en självbedömning av sin språkinlärning.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom den muntliga prestationen på seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och inspelningsuppgifter, samt genom en avslutande tentamen.

Arbetsformer

Arbetsformerna är seminarier som är centrala för kursen och där studenten förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 1 och 2.

Betygsrapportering:
Modul 1: Muntlig examination – 3,5 hp
Modul 2: Skriftlig examination - 4 hp

Förkunskapskrav

  • Franska: Förberedande kurs III, 7,5 hp på grundnivå

Övrigt

Godkänd kurs ger behörighet till fortsatta studier inom huvudområdet franska vid Högskolan Dalarna.

Ersätter FR1082.