Kursplan

Franska II: Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande

Kurskod
GFR27Q
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Franska (FRA)
Ämnesgrupp
Franska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-03-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-07.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för huvuddragen i lingvistikens historia, särskilt den franska lingvistiken
  • redogöra för grundläggande begrepp inom allmän och fransk lingvistik
  • beskriva några aspekter av lingvistikens teorier, metoder och material
  • på franska författa en kortare akademisk text enligt vedertagna akademiska konventioner
  • visa en god språklig kompetens i franska såväl skriftligt som muntligt
  • förhålla sig kritiskt till relevanta kunskapskällor.

Innehåll

Kursen innehåller en introduktion till både allmän och fransk lingvistik. Kursen innehåller även en introduktion till vetenskapligt skrivande på franska. Den studerande producerar en kortare akademisk text på franska och granskar kritiskt en annan studerandes text.

Examinationsformer

Fortlöpande examination sker genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen och en kortare akademisk text.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i obligatorisk seminarieform där den studerande ska delta aktivt. Undervisningen sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda modulerna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Begrepp och teorier inom lingvistik - 3,5 hp
Modul 2: Akademiskt skrivande - 4 hp

Förkunskapskrav

  • Franska: Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp, Franska: Muntlig språkfärdighet, 7,5 hp, Franskspråkig litteratur I: Från 1900 till idag, 7,5 hp och Franska: Kultur och samhälle I, 7,5 hp på grundnivå. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter GFR26T, GFR249 och GFR248.