Kursplan

Den fransktalande världens kultur och samhälle

Kurskod
GFR27A
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Franska (FRA)
Ämnesgrupp
Franska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-03-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-01.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten på franska kunna:

  • beskriva de viktigaste fransktalande ländernas geografi, historia och institutioner (utanför Frankrike)
  • redogöra för och diskutera hur det franska språket har spridits och utvecklats utanför Europa
  • sätta begreppet “la francophonie“ i ett historiskt och kritiskt perspektiv
  • muntligt och skriftligt diskutera olika aspekter av den fransktalande världen.

Innehåll

Kursen omfattar ett studium av fransktalande länders geografi, historia, kultur, institutioner och samhällsliv utanför Frankrike. Vidare behandlas några politiska och ekonomiska aspekter av de fransktalande länderna i deras relation med Frankrike och Belgien. Begreppet “la francophonie“ analyseras och diskuteras kritiskt.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom aktivt deltagande i seminarier, kortare skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig redovisning.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i obligatorisk seminarieform. Undervisningen sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 (inkl franska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Svenska för Grundläggande behörighet. Dispens beviljas från kravet på Engelska B/6. Aktuellt språk, Franska steg 3, kan ersättas av godkänt betyg från Franska Grundläggande II, 15 högskolepoäng vid Högskolan Dalarna