Kursplan

Marknadsföring C

Kurskod
GFÖ2BG
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2019-09-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-11-26.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och redogöra för centrala företagsekonomiska teorier i aktuell forskning med inriktning mot marknadsföringsfenomen (1)
  • förklara företagsekonomiska teoriers praktiska implikationer (2)
  • redogöra för aktuella forskningsfrågor inom vald del av ett företagsekonomiskt problemområde med inriktning mot marknadsföringsfenomen (3)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • genomföra en litteraturgenomgång inom en vald del av marknadsföringsområdet och muntligt presentera arbetet (4)
  • identifiera och formulera aktuella problemställningar inom marknadsföringsområdet samt kunna välja relevanta teorier och modeller för att analysera dessa (5)
  • kritiskt granska och genomföra en opposition på ett vetenskapligt arbete (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över marknadsföringsområdets samhälleliga och etiska aspekter (7)

Innehåll

Under kursen fokuseras marknadsföringsdisciplinens forskningsfront och utveckling för att spegla hur teorier generellt används inom disciplinen och vilka kunskapsbidrag som görs och kan göras. Relevanta forskningsfrågor formuleras och förslag genereras på teoretiska utgångspunkter och modeller för analyser. Under kursen betonas marknadsförningsdisciplinens samhälleliga och etiska aspekter i seminarieform. Diskussionerna utgår från olika praktikfall och utifrån dessa diskuteras marknadsförings effekter på avnämare och tredjeparter.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1, 2, 7): Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 3, 4, 5): Skriftlig inlämningsuppgift och aktivt deltagande vid seminarium, 5 hp
Delmoment 3 (examinerar mål 6): Seminarium med redovisning och försvar av egna arbetet samt opposition på annat arbete, 0,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, handledning och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Delmoment 1 och 2: U, G, VG
Delmoment 3: U, G

Kursbetyg: För godkänt på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delmoment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver VG på delmoment 1 och 2.

Förkunskapskrav

  • Kurser motsvarande 120 hp varav 60 hp på grundnivå i företagsekonomi varav 7,5 hp Vetenskap och metod I eller motsvarande kunskaper
  • Marknadsföring B, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Bedömningar av respektive prestation sker endast under den tidsperiod som framgår av presenterad studiehandledning

Studenterna ska kunna redogöra för sina insatser i gruppuppgifterna.

Ersätter FÖ2033.