Kursplan

Organisation C

Kurskod
GFÖ2BE
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2019-09-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-11-26.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Identifiera och redogöra för centrala företagsekonomiska teorier i aktuell forskning med inriktning mot organisationsfenomen (1)
 • förklara företagsekonomiska teoriers praktiska implikationer (2)
 • redogöra för aktuella forskningsfrågor inom vald del av ett företagsekonomiskt problemområde med inriktning mot organisationsfenomen (3)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • genomföra en litteraturgenomgång inom en vald del av organisationsområdet och muntligt presentera arbetet (4)
 • identifiera och formulera aktuella problemställningar inom organisationsområdet samt kunna välja relevanta teorier och modeller för att analysera dessa (5)
 • kritiskt granska och genomföra en opposition på ett vetenskapligt arbete (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt diskutera och reflektera över organisationsområdets samhälleliga och etiska aspekter (7)

  Innehåll

  Under kursen fokuseras organisationsdisciplinens forskningsfront och utveckling för att spegla hur teorier generellt används inom disciplinen och vilka kunskapsbidrag som görs och kan göras. Relevanta forskningsfrågor formuleras och förslag genereras på teoretiska utgångspunkter och modeller för analyser. Under kursen betonas organisationsdisciplinens samhälleliga och etiska aspekter i seminarieform. Diskussionerna utgår från olika praktikfall och utifrån dessa diskuteras organisations effekter på avnämare och tredjeparter.

  Examinationsformer

  Delmoment 1 (examinerar mål 1, 2, 7): Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp
  Delmoment 2 (examinerar mål 3, 4, 5): Skriftlig inlämningsuppgift och aktivt deltagande vid seminarium, 5 hp
  Delmoment 3 (examinerar mål 6): Seminarium med redovisning och försvar av egna arbetet samt opposition på annat arbete, 0,5 hp

  Arbetsformer

  Föreläsningar, handledning och seminarier.

  Betyg

  Som betygsskala används U - VG
  Delmoment 1: U, G, VG
  Delmoment 2: U, G, VG
  Delmoment 3: U, G

  Kursbetyg: För godkänt på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delmoment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver VG på delmoment 1 och 2.

  Förkunskapskrav

  • Kurser motsvarande 120 hp varav 60 hp på grundnivå i företagsekonomi varav 7,5 hp Vetenskap och metod I eller motsvarande kunskaper
  • Organisation B, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

  Övrigt

  Bedömningar av respektive prestation sker endast under den tidsperiod som framgår av presenterad studiehandledning

  Studenterna ska kunna redogöra för sina insatser i gruppuppgifterna.

  Kurser ersätter FÖ2020