Kursplan

Marknadsföring A

Kurskod
GFÖ2BB
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-09-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-11-21.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teorier inom ämnesområdet marknadsföring med särskild vikt på konsumentmarknadsföring (1)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • söka och samla relevant information och kritiskt värdera olika informationskällor (2)
  • tillämpa regler för vetenskapligt skrivande med avseende på formalia och struktur (3)
  • diskutera för- och nackdelar med olika marknadsföringsstrategier (4)

Innehåll

Kursen inleds med marknadsföringens grundläggande begrepp, modeller och teoretiska teorier. Vidare diskuteras marknadens förutsättningar och olika marknadsföringsstrategier. Fokus ligger här i huvudsak inom området för konsumentmarknadsföring, men även områdena för industriell-, tjänste- och relationsmarknadsföring behandlas.

Inom ramen för kursen görs en övergripande genomgång om hur informationsinsamling sker på ett systematiskt och strukturerat sätt samt vikten av att kunna uttrycka sig klart och tydligt i skrift och kunna följa vedertagna krav på formalia och struktur.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1): Individuell skriftlig tentamen, 5 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 2, 3, 4): Skriftlig inlämningsuppgift i grupp med opposition och aktivt deltagande vid seminarium, 2,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:

Delmoment 1: U, G, VG
Delmoment 2: U, G

För godkänt betyg på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delmoment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl Godkänd på delmoment 1.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Bedömningar av inlämningsuppgifter sker endast under den tidsperiod som framgår av presenterad studiehandledning

Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i gruppuppgifterna.

Kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med FÖ1016, FÖ1018, FÖ1033, FÖ1037, FÖ1044 och/eller FÖ1063.