Kursplan

Extern redovisning A

Kurskod
GFÖ2BA
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-09-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-11-21.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom extern redovisning inklusive värderingar och resultat (1)


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • använda bokföringsprogram och hantera praktiskt bokföringsarbete (2)
  • upprätta ett bokslut innehållande resultaträkning och balansräkning där den externa redovisningens konventioner och värderingsregler beaktas (3)


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över redovisningens roll i samhället och dess etiska aspekter (4)

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom extern redovisning. Den externa redovisningens grunder utgörs av löpande bokföring, årsbokslut och användning av bokföringsprogram. Vidare behandlas periodisering, värdering av tillgångar och skulder och bokslutsdispositioner.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1): Skriftlig tentamen, 4 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 2, 3): Skriftlig utförd gruppuppgift, 2,5 hp
Delmoment 3 (examinerar mål 4): Seminarium med individuell inlämningsuppgift, 1 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, övningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:
Delmoment 1: U-VG
Delmoment 2, 3: U-G

För godkänt betyg på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delmoment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl Godkänd på delmoment 1.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Bedömningar av respektive prestation sker endast under den tidsperiod som framgår av presenterad studiehandledning

Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i gruppuppgifterna.

Kan ej tillgodoräkans i examen tillsammans med FÖ1004, FÖ1008, FÖ1033, FÖ1043 och/eller FÖ1059.