Kursplan

Ledarskap och organisationsbeteende

Kurskod
GFÖ2B9
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-09-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-12-01.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder inom kunskapsområdet organisationsbeteende och individuell motivation, och använda dem för att lösa specifika organisatoriska problem på olika nivåer (individ, grupp såväl som organisationsnivå) (1)
  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder inom kunskapsområdet ledarskap och skilja mellan ledarskap och management (2)
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • identifiera och analysera de viktigaste faktorerna som hindrar individens, gruppens och teamets effektivitet och engagemang i olika organisatoriska miljöer (3)
  • kritiskt analysera ledarroller och diskutera effekterna av ledarskap för individen och organisationen/samhället (4),

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa förmåga att inom området ledarskap göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter (5)

Innehåll

Kursen börjar med individorienterade analyser av organisatoriskt beteende. Begreppen jobbattityder, känslor och personlighetsfaktorer, perception samt individuellt beslutsfattande presenteras och diskuteras. Särskild uppmärksamhet ägnas åt motivationsteorier.

Vidare fokuserar kursen på ledarskap och grupp/teambeteenden. Förutsättningarna för ledarskap och skillnaderna mellan ledarskap och management diskuteras. Olika ledarskapskoncept och teorier förklaras, liksom trender och utvecklingen inom området för att illustrera hur synen på ledarskap har förändrats över tid. En viktig del av kursen behandlar sociala och etiska aspekter av ledarskap och potentiellt missbruk av makt.

Vidare behandlas hur man leder team effektivt, vilka faktorer som kan hindra grupp- och/eller teamprestanda och hur man kan leda en organisatorisk förändring.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1 och 2): Individuell skriftlig tentamen, 4 hp

Delmoment 2 (examinerar mål 3): Individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i seminarierna, 2 hp

Delmoment 3 (examinerar mål 4 och 5): Gruppresentation på seminariet och individuell skriftlig reflektion, 1,5 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:

Delmoment 1, 2: VG, G, U

Delmoment 3: G, U

För godkänt betyg på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delmoment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl Godkänd på delmoment 1 och 2.

Förkunskapskrav

  • Organisationsteori, 7,5 hp, grundnivå 1
  • eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Bedömningar av respektive prestation sker endast under den tidsperiod som framgår av presenterad studiehandledning.

Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i gruppuppgifterna.

Kan ej tillgodoräknas i examen samtidigt som FÖ1007 och/eller FÖ1038 och/eller FÖ1042 (Organisation B).