Kursplan

Det entreprenöriella företagets förutsättningar

Kurskod
GEU2CA
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Teknik-Data
Ämnestillhörighet
Entreprenörskap och innovationsteknik (EUN)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-11-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-01.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande skillnader mellan traditionellt företagande och ett entreprenöriellt företagande (1)
  • redogöra för hur entreprenörskap kan bidra till att skapa nya ekonomiska förutsättningar både för nystartade och redan etablerade företag (2)
  • redogöra för viktiga institutionella förutsättningar för entreprenörskap (3)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • analysera skillnader mellan traditionellt företagande och ett entreprenöriellt företagande (4)
  • jämföra hur entreprenörskap kan påverka företag och företagande med avseende på företags konkurrenskraft och anpassningsförmåga (5)


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • systematiskt reflektera över hur förändringar i den institutionella omvärlden påverkar det entreprenöriella företaget. (6)

Innehåll

Kursens inleds med att behandla det entreprenöriella företagets förutsättningar och vad som utgör ramarna för dessa företags tillvaro. I detta ligger att jämföra innovativa entreprenöriella företag med mer traditionella förvaltande företag samt att diskutera institutionella förutsättningar i vårt samhälle som påverkar entreprenörskap. Institutionella förutsättningar för entreprenörskap är de som dikteras av samhället och de består t.ex. av skattetryck, sparande och riskkapitalförsörjning samt arbetsmarknadsregleringar.

För att lyfta det entreprenöriella företagens roll i samhället och betydelsen av dessa så behandlar även kursen några av de effekter som entreprenöriellt inriktade företag har på samhället. Detta gäller effekter från såväl nystartade företag som redan etablerade företag med ett innovativt, entreprenöriellt arbetssätt.

Examinationsformer

Individuell skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande vid seminarium, 5 hp (examinerar mål 1, 2, 3, 4)
Reflektionsprotokoll 2,5 hp (examinerar mål 5, 6)

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:

Individuell skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande vid seminarium: U, G, VG
Reflektionsprotokoll: U, G

För betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl Godkänd på Individuell skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande vid seminarium.

Förkunskapskrav

  • Entreprenörskap – villkor och särart 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter EU1030.