Kursplan

Husbyggnadsprojekt II – Byggprojekt stora byggnader

Kurskod
GBY2RW
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2021-10-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-10-20.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska skaffa sig kunskaper i husbyggnadsteknik, speciellt beträffande uppbyggnaden av flerbostadshus, kontorsbyggnader och industrilokaler.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • arbeta självständigt och i grupp i ett husbyggnadsprojekt
 • redogöra för olika stomsystem samt kunna göra en lastanalys i dessa system
 • ange hur gällande brand-, ljud-, och fuktkrav normalt kan uppfyllas för ett flerbostadshus, kontorshus och en industribyggnad
 • redovisa byggtekniska konstruktioner för flerbostadshus, kontor och industribyggnader
 • översiktligt projektera förekommande konstruktionsdetaljer för flerbostadshus, kontor och industribyggnader
 • beskriva handlingar och aktörer i ett större husbyggnadsprojekt
 • redovisa delar av ett miljöcertifieringsystem för byggnader i ett större husbyggnadsprojekt

Innehåll

Ett husbyggnadsprojekt skall genomföras där studenten arbetar fram de tekniska och funktionella lösningarna. Områden som brandskyddsprojektering, fuktdimensionering, ljudprojektering och funktionskrav i bostäder kommer bland annat belysas.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen 1, 1,5 hp
Skriftlig salstentamen 2, 1,5 hp
Skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift 4 hp
Laboration 0,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar och projektuppgift.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Projektuppgift U-VG
Laboaration U-G
Slutbetyget på kursen sätts efter en sammanvägning av examinator.

Förkunskapskrav

 • Byggprojekt småhus, 15 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Byggfysik, 7,5 högskolepoäng, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Byggmaterial, 5 högskolepoäng, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Bygg-CAD 5 hp, grundnivå

Övrigt

Ersätter GBY24K.