Kursplan

Franska: Skriftlig språkfärdighet II

Kurskod
FR1097
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Franska (FRA)
Ämnesgrupp
Franska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2017-10-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-10-19.
Nedlagd
2019-06-04

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och förklara olika grammatiska problem inom det franska språket
  • tillämpa sina kunskaper i fransk grammatik i egen skriftlig produktion på franska
  • förstå och sammanfatta en längre text på franska
  • på franska reflektera över franska akademiska texter
  • på franska författa en kortare akademisk text enligt vedertagna akademiska konventioner.

Studenter som läser kursen med kontrastiv inriktning ska även kunna:

  • redogöra för grammatiska skillnader mellan franska och svenska, och tillämpa sina kunskaper i översättning av prosa
  • översätta texter med olika karaktär från svenska till franska med språklig säkerhet och stilistisk förmåga.

Innehåll

Kursen omfattar ett fördjupat studium av fransk grammatik. Kursen innehåller varierade skriftliga samt grammatiska övningar, både av styrd och friare karaktär, såsom sammanfattningar och artikelskrivning. För kontrastiv inriktning tillkommer översättningar.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom skriftliga inlämningsuppgifter samt genom ett skriftligt prov i grammatik och en kortare akademisk text.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform. Undervisningen sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 1.

Betygsrapportering:
Moment 1: Grammatik - 4 hp
Moment 2: Akademiskt skrivande - 2,5 hp
Moment 3: Skriftlig produktion - 1 hp

Förkunskapskrav

  • 30 hp i franska, inklusive kursen Franska: Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen med kontrastiv inriktning kan ingå i inriktningsblocket Franska i lärarprogrammet vid Högskolan Dalarna.

Ersätter FR1095.