Kursplan

Franska: Introduktion till lingvistik

Kurskod
FR1089
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Franska (FRA)
Ämnesgrupp
Franska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2016-02-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-02-08.
Nedlagd
2019-06-04

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • redogöra för huvuddragen i lingvistikens historia, särskilt den franska lingvistiken
  • redogöra för grundläggande begrepp inom allmän och fransk lingvistik
  • beskriva några aspekter av lingvistikens teorier, metoder och material
  • visa förmåga att självständigt färdigställa ett skriftligt arbete som möter grundläggande språkvetenskapliga krav samt reflektera kring arbetsprocessen
  • visa förmåga att kritiskt använda relevanta kunskapskällor (bibliotek, Internet, mm)
  • visa självständighet i studierna.

Innehåll

Kursen innehåller en introduktion till både allmän och fransk lingvistik. Kursen tar även upp vilka forskningsmaterial lingvister brukar studera och med hjälp av vilka metoder.

Examinationsformer

Fortlöpande examination sker genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier, inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda momenten.

Betygsrapportering:
Moment 1: Begrepp och teorier inom lingvistik - 3 hp
Moment 2: Skriftlig redovisning - 4,5 hp

Förkunskapskrav

  • 30 hp i franska, inklusive kursen Franska: Skriftlig språkfärdighet I, 7,5 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter FR1084.