Kursplan

Filosofi och vetenskapsteori

Kurskod
FI1023
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Filosofi (FIA)
Ämnesgrupp
Filosofi
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2006-10-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad
Reviderad 2018-07-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2018-07-01.

Mål

Kursen mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna:

 • visa grundläggande kunskap kring centrala problem inom filosofin och vetenskapsteorin
 • grundläggande argumentationsanalys
 • visa begynnande förtrogenhet med filosofisk problematisering och analys i relation till epistemologiska problem, existentiella problem och vetenskapsteoretiska problem.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att:
 • förhålla sig reflekterande till filosofiska system
 • på en elementär nivå kunna tillämpa filosofiskt reflekterande på vissa problemområden, begreppsliga frågor och teoretiskt tänkande
 • på en elementär nivå kunna göra enklare analyser och tolkningar av teorier, begrepp och problem inom filosofin
 • på en elementär nivå självständigt identifiera och avgränsa filosofiska problem, speciellt vetenskapsteoretiska problem
 • på en elementär nivå muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang
 • visa på ett respektfullt förhållningssätt mot filosofisk tradition och teorikonstruktion.

Innehåll

Kursen består av två olika centrala problemområden inom filosofi. Det första området berör generella filosofiska begrepp, problem och teorier med fokus på konstruerandet av argument och epistemologiska och existentiella problem. Det andra området berör begrepp, problem och teorier i vetenskapsteorin, som till exempel verifikationism, falsifikationism, hermeneutik och neutralitet.

Examinationsformer

Examination sker i form av

 • muntlig kontinuerlig bedömning i samband med seminariedeltagande, samt
 • skriftlig hemtentamen

Arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, och diskussionsseminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen kan ej tillgodoräknas i Filosofi: Filosofisk grundkurs med teoretisk inriktning 30 hp.