Kursplan

Företagsstrategi

Kurskod
FÖ2028
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd
Fastställd 2015-02-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-05-20.

Lärandemål

Det övergripande syftet är att studenten efter avslutat kurs ska kunna göra omvärldsanalyser och bedömningar av organisatoriska resurser.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förklara generella teorier om strategisk analys för företag och organisationer (1)
  • diskutera organisatoriska omvärldsfaktorer och förklara koncept inom omvärldsanalys (2)
  • visa förståelse för hur organisationens strukturer påverkas av externa resurser och kärnkompetens. (3)


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • formulera effektiva strategier för olika typer av organisationer (4)
  • göra ekonomiska konsekvensanalyser utifrån föreslagna planer (5).


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • göra etiska överväganden kring effekter av planerade och implementerade strategier i organisationer (6).

Innehåll

Kursen inleds med grundläggande begreppsgenomgång och skillnaden mellan begreppen strategi och taktik klargörs. De generella perspektiven strategi som en plan respektive strategi som generellt organisatoriskt handlingsmönster behandlas också.
Därefter tas olika metoder för omvärldsanalys upp exempelvis: Delphi, PEST, scenarioplanering. Idén om att organisationer har olika kärnkompetenser behandlas därefter och exempel diskuteras för olika typer av verksamheter och branscher. I den senare delen av kursen tas olika typer av partiella och fullständiga strategianalyser upp och problemen med strategiimplementering diskuteras.
Kursen avslutas med att studenten själv väljer ett verkligt fall och utifrån detta genomför en strategianalys, upprättar en strategisk plan utifrån denna och avslutningsvis gör finansiella konsekvensanalyser.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 4 hp, examinerar mål 1-3.
Seminarieuppgift 3,5 hp, examinerar mål 4-6.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och övningar

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav

  • 90 hp på grundnivå 1 varav kurserna Ekonomistyrning och Redovisning 15 hp, Organisation och Marknadsföring 15 hp samt Organisation B 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Max fem tentamenstillfällen.
Ersätter FÖ2003.