Kursplan

Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi

Kurskod
FÖ2023
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-06-05.

Mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupad kunskap inom ett valt område inom företagsekonomin, inbegripet dess vetenskapliga grund och relevant forskning (1)


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och argumentera för en relevant problemställning (2)
  • argumentera för val av teoretiskt angreppssätt och vetenskaplig metod utifrån problemställning (3)
  • söka, samla, värdera och kritiskt tolka information insamlad med vald vetenskaplig metod (4)
  • göra en analys och dra slutsatser utifrån problemställning och valt teoretiskt angreppssätt (5)
  • skriftligt och muntligt redogöra för sitt arbete på ett tydligt och relevant sätt (6)
  • samarbeta med andra och samtidigt visa hög grad av självständighet i att planera, genomföra och redovisa en undersökning (7)
  • kritiskt analysera och diskutera andras studier samt försvara sitt eget arbete (8)Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt i sitt arbete och i relation till samhälleliga och etiska aspekter (9)

Innehåll

I kursen ska studenterna visa att de självständigt kan identifiera en problemställning inom ämnesområdet samt planera och genomföra en undersökning på ett vetenskapligt sätt. Vid handledningstillfällen och seminarier ges studenterna möjlighet att diskutera olika sätt att avgränsa och beskriva problem, välja teoretiska utgångspunkter, metoder och olika datainsamlingstekniker. Under kursen tränas kursdeltagarna att tänka i modeller, att göra medvetna och explicita förenklingar, att samla in och analysera relevant information.
Det slutgiltiga examensarbetet ska utgöras av en rapport som är författad i enlighet med goda vetenskapliga principer. Vidare ska arbetet muntligt presenteras och försvaras vid en opposition och en opposition ska dessutom genomföras på ett annat examensarbete.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 8): Skriftlig och muntlig presentation av ämnesval samt opposition på andras ämnesval, 0 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 8): Muntligt försvar och opposition på utkast till fullständigt examensarbete, 0 hp
Delmoment 3 (examinerar mål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9): Skriftligt examensarbete, 15 hp
Delmoment 4 (examinerar mål 8): Muntlig redovisning och försvar av slutversion av egna examensarbetet samt opposition på annat examensarbete, 0 hp

Arbetsformer

Föreläsning, handledning och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Delprov 1, 2, 4: U-G
Delprov 3: U-VG
Kursbetyg: För godkänt på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delprov. För betyget Väl godkänd krävs därutöver VG på Delprov 3.

Förkunskapskrav

  • Kurser om minst 150 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområde företagsekonomi inklusive 7,5 högskolepoäng kurs i metod eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Antal examinationsförsök är begränsade till fem. Uppsats ska lämnas in vid tidpunkt som angetts av examinator. Examination kan endast ske vid angivna examinationstillfällen. För det fall det varit två studenter om samma uppsats ska de kunna redogöra för arbetsfördelningen sinsemellan.
Om uppsats underkänts vid två examinationstillfällen måste byte av uppsatsämne ske.
Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.
Eventuella restuppgifter och kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges av examinator.
Kursen ersätter FÖ2013 och FÖ2018.