Kursplan

Redovisning C

Kurskod
FÖ2019
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2013-02-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-05-12.
Nedlagd
2020-05-15

Mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för centrala redovisningsteoriers vetenskapliga ursprung och utveckling samt visa förståelse för hur teorierna påverkar och påverkas av normer och praxis inom redovisningsområdet (1)
 • redogöra för aktuella forskningsfrågor inom vald del av redovisningsområdet (2)


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • använda såväl normativa som deskriptiva redovisningsteorier för att analysera och diskutera aktuella teman inom redovisningsområdet (3)
 • genomföra samt skriftligt och muntligt presentera en litteraturgenomgång inom ett valt område av redovisningsteorin (4)
 • identifiera och formulera aktuella problemställningar inom redovisningsområdet samt kunna välja relevanta teorier och metoder för att analysera dessa (5)
 • kritiskt granska och genomföra en opposition på ett vetenskapligt arbete (6)


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt diskutera och reflektera över etiska aspekter inom redovisningen samt över redovisningens betydelse för den samhälleliga utvecklingen (7)
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att kunna utveckla sin kompetens inom redovisningsområdet (8)

Innehåll

I kursens inledande del studeras och diskuteras redovisningens syften och metoder. Utifrån erhållen kunskap förklaras redovisningsområdets utveckling till den form och praxis som idag förekommer. Därefter genomför studenterna en litteraturgenomgång där de fördjupar sig inom en vald del av området. I genomgången identifieras och problematiseras aktuella forskningsfrågor. I samband med genomgången diskuteras också hur frågeställningar kan analyseras och besvaras.
Vidare behandlas etiska aspekter inom redovisningen samt redovisningens betydelse för den samhälleliga utvecklingen. Genom en PM uppgift övas studenterna på vetenskaplig formalia och analys inom redovisningsområdet. Under ett seminarium behandlas även frågor om hur studenterna fortsättningsvis ska kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom området.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1, 2): Skriftlig salstentamen, 4 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 3, 4, 5, 6, 7, 8): Individuellt PM och seminarium med muntlig redovisning och opposition, 3,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, handledning och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Delmoment 1: U, G, VG
Delmoment 2: U, G
Kursbetyg: För godkänt på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delmoment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver VG på delmoment 1.

Förkunskapskrav

 • Redovisning B, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Vetenskap och metod I, 7,5 hp, grundnivå
 • Ekonomistyrning B 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Antal examinationstillfällen är begränsade till fem.
Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs i studiehandledningen för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.
Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.
Kan ej tillgodoräknas i examen samtidigt som FÖ2005.