Kursplan

Sport Management II

Kurskod
FÖ1070
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2017-06-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-07-19.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • förklara centrala teoretiska perspektiv inom institutionell teori (1)
 • visa fördjupad kunskap och förståelse – utifrån institutionell teori – för idrottsorganisationers förändringsprocesser kommersialisering och professionalisering (2)
 • visa kunskap om den internationella idrottens organisering och utveckling (3)
  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • analysera hur verksamheten i den ideella sektorn i allmänhet och då särskilt idrottsrörelsen påverkas av globala förändringar i samhället (4)
  • visa förtrogenhet med olika teorier för att beskriva och analysera relationen mellan samhällsförändring och organisationsförändring (5)
  • söka, samla in och analysera relevant information om idrottens organisering i olika länder samt kritiskt förhålla sig till sociala, organisatoriska och kulturella faktorer (6)

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa ett kritiskt förhållningssätt kring relationen mellan den kunskap som forskningen genererar och dominerande idéer och normer i samhället (7)

  Innehåll

  Kursen introducerar den institutionella- och nyinstitutionella teorin och hur denna kan komma till nytta i analysen av idrottens organisationers förändringsförlopp. De klassiska arbetena berörs och därefter fokuseras på den sentida utvecklingen samt hur de nyinstitutionella teorierna kan användas för att förklara och förstå idrottens förändring. Efterföljande delar i kursen ägnas till stora delar åt ett internationellt perspektiv. Studenterna får läsa in sig på olika områden och teorier som behandlas i litteraturen och skriva litteraturreferat och själva identifiera och presentera lämpliga diskussionsfrågor. Ett seminarium ägnas åt att studenterna själva muntligen ska presentera utvalda delar av kurslitteraturen. Denna del av kursen bygger i stor utsträckning på aktivt deltagande och på hög grad av interaktivitet mellan studenter och mellan studenter och lärare. Kursen fortsätter därefter med att studenterna får fördjupa sig i idrottens utveckling och organisering i ett antal olika länder.

  Examinationsformer

  Delmoment 1 (examinerar mål 1, 2, 5, 7): Individuell skriftlig tentamen, 2,5 hp.
  Delmoment 2 (examinerar mål 3, 4, 6): Inlämning av skriftlig gruppuppgift samt seminarium med muntlig presentation, 2,5 hp.
  Delmoment 3 (examinerar mål 3, 4, 5): Litteraturseminarier med skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande vid seminarium, 1,5 hp.
  Delmoment 4 (examinerar mål 3, 7): Inlämningsuppgift i grupp samt muntlig presentation, 1 hp.

  Arbetsformer

  Föreläsningar, seminarier och muntliga presentationer.

  Betyg

  Som betygsskala används U - VG
  På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:

  Delmoment 1 och 2: U, G, VG
  Delmoment 3 och 4: U, G

  För betyget Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på delmoment 1 och 2.

  Förkunskapskrav

  • Organisation B, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Organisation och Marknadsföring A 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
  • Sport Management 1, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

  Övrigt

  Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.

  Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i gruppuppgifterna.

  Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.