Kursplan

Vetenskap och metod I

Kurskod
FÖ1067
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2016-09-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-11-22.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för principerna för vetenskaplig produktion och för centrala forskningsansatser (1)
  • redogöra för möjligheter och begränsningar med olika forskningsansatser och metoder för datainsamling (2)


Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • argumentera för val av vetenskaplig metod utifrån given problemställning (3)
  • kritiskt granska relevansen i tillämpningen av metoder i företagsekonomiska studier (4)
  • praktiskt tillämpa metoder relevanta för det företagsekonomiska området i syfte att söka, samla och kritiskt värdera information (5)


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • diskutera forskningsetiska och källkritiska principer (6)

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av principer för vetenskaplig produktion och för val av, samt möjligheter och begränsningar med olika forskningsansatser. Därefter behandlas metoder för datainsamling, främst enkät, personliga intervjuer och observation. I denna del ingår även ett avsnitt som behandlar forskningsetiska principer generellt samt mer specifikt de som tillämpas vid Högskolan Dalarna.
Under kursens andra del får studenterna själva träna sig på att välja lämpliga metoder utifrån givna problemställningar och kritiskt granska metodval i olika studier. Vidare får studenterna tillämpa olika metoder i praktiken genom att själva söka, samla och därefter kritiskt värdera den insamlade informationen. Den senare uppgiften ska skriftligt dokumenteras och presenteras på ett seminarium där studenterna även får opponera på varandras arbeten.

Examinationsformer

Delmoment 1a (examinerar mål 1, 2): Individuell skriftlig salstentamen, 1,5 hp

Delmoment 1b (examinerar mål 3): Individuell skriftlig salstentamen, 1,5 hp

Delmoment 2 (examinerar mål 4): Skriftlig inlämningsuppgift samt seminarium med muntlig presentation, 1 hp

Delmoment 3 (examinerar mål 5): Skriftlig inlämningsuppgift samt seminarium med muntlig presentation, 2,5 hp

Delmoment 4 (examinerar mål 6): Skriftlig individuell inlämningsuppgift och aktivt deltagande i seminarium, 1 hp

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:

Delmoment 1a, 1b, 3: U, G, VG
Delmoment 2, 4: U, G

För godkänt betyg på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delmoment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl Godkänd på delmoment 1 (a och b) och 3.

Förkunskapskrav

  • 15 hp i företagsekonomi grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs i studiehandledningen för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.

Studenterna ska kunna redogöra för sina insatser i gruppuppgifterna.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.

Kan ej tillgodoräknas i examen samtidigt som FÖ1019, FÖ1035 och FÖ1045.