Kursplan

Sport Management I

Kurskod
FÖ1066
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd
Fastställd 2015-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-07-29.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om ideella organisationers särdrag i förhållande till offentliga och vinstdrivande organisationer (1)
  • redogöra för begrepp och modeller inom området för den ideella sektorn (2)
  • visa kunskap om hur idrottsföreningar är uppbyggda och agerar på marknaden samt kunna redogöra för idrottsorganisationers olika finansieringsformer (3)
  • visa kunskap och förståelse för idrottsorganisationers förändringsprocesser som kommersialisering och professionalisering samt hur detta påverkar organisationen (4)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt värdera idrottsföreningars förutsättningar, organisation och finansieringskällor samt kunna ge förslag på utvecklingsprocesser (5)
  • söka och samla in relevant information om idrottsrelaterade fenomen och idrottsföreningar samt kritiskt värdera olika informationskällor i sammanhanget (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • ta hänsyn till samhälleliga aspekter i relation till Sport Managementområdet (7)

Innehåll

Kursen behandlar den ideella sektorn i allmänhet och i synnerhet idrottsföreningar som utgör en del av denna sektor. Särskild vikt läggs vid den ideella sektorns aktörers, i synnerhet idrottsföreningars, kommersialisering och professionalisering och hur detta påverkar organisationen där idrottsorganisationers finansieringsformer och uppbyggnad är av särskild betydelse.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1, 2): Individuell skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande vid seminarium, 1,5 hp.
Delmoment 2 (examinerar mål 3, 5, 6): Inlämning av skriftlig gruppuppgift samt seminarium med muntlig presentation, 1,5 hp.
Delmoment 3 (examinerar mål 4, 7): Inlämning av skriftlig gruppuppgift samt seminarium med debatt, 2 hp.
Delmoment 4 (examinerar mål 1, 2, 4): Individuell skriftlig hemtentamen, 2,5 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:

Delmoment 1, 2, 3: U, G
Delmoment 4: U, G, VG

För betyget Väl godkänd krävs betyget Väl Godkänd på delmoment 4.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Antal examinationsförsök är begränsat till fem.

Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.

Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i gruppuppgifterna.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.

Kursen ersätter FÖ1030.

Summary in English

The course deals with the non-profit sector in general and sports organizations as part of the non-profit sector. Particular emphasis is given to non-profit

organizations, especially sports clubs, commercialization and professionalization and how these processes affect the organization. Forms of financing and structure are of particular importance.