Kursplan

Förvaltningsekonomi

Kurskod
FÖ1064
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd
Fastställd 2014-11-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-02-04.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att studenten skall tillägna sig grundläggande ekonomiska kunskaper som möjliggör meningsfull och effektiv kommunikation kring och bedömning av ekonomiska frågor som uppkommer i kommunal verksamhet och i kommunala bolag.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa förståelse för grundläggande begrepp och aktiviteter inom områdena extern redovisning och ekonomistyrning, inklusive värdering och resultatrapportering samt kalkylering och budgetering (1)
  • beskriva förutsättningarna för upprättande av årsredovisning inom kommunal verksamhet utifrån redovisningsprinciper och regelverk (2)
  • beskriva den kommunala revisionens funktion och utformning (3)
  • förklara sambandet mellan budgetering och redovisning i kommunal verksamhet. (4)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • göra överväganden kring genomförandet av redovisning och finansiell bedömning utifrån lagstiftarens och huvudmannens krav på ändamålsenlighet inom kommunal verksamhet (5)
  • analysera praktiska tillämpningar av revisionsarbete inom kommuner och kommunala bolag (6)
  • tillämpa finansiell analys och göra finansiella bedömningar av kommunala organisationer (7)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • värdera och förhålla sig kritiskt till rådande teorier inom ämnesområdet med utgångspunkt från tillämpning och uppföljning i kommuner och kommunala bolag. (8)

Innehåll

Kursen behandlar förutsättningarna för kommunal redovisning och ekonomisk styrning utifrån regelverk, rekommendationer och revision. Kursen ger också grunderna för att kunna göra kalkyler samt finansiella analyser och jämförelser inom den offentliga sektorn, även innefattande kommunala bolag. Kursen behandlar som en grundläggande förutsättning för ekonomiarbetet årsredovisningens principiella utformning och innehåll samt ger en introduktion till kommunal revision

Examinationsformer

Del 1 (examinerar mål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ) (3 hp) Individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Del 2 (examinerar mål 7) (4,5 hp) Individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas
Delmoment 1 U-G
Delmoment 2 U-VG
För betyget Väl Godkänd på kursen krävs Väl Godkänd på delmoment 2.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper

Summary in English

The overall aim of this course is to provide students with basic financial skills that will allow for meaningful and effective communication about and assessment of local economic issues arising in community activities and in municipal organisations.