Kursplan

Extern redovisning A

Kurskod
FÖ1059
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2014-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-06-05.
Nedlagd
2019-10-22

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom extern redovisning inklusive värderingar och resultat (1)


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • använda bokföringsprogram och hantera praktiskt bokföringsarbete (2)
  • upprätta ett bokslut innehållande resultaträkning och balansräkning där den externa redovisningens konventioner och värderingsregler beaktas (3)


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över redovisningens roll i samhället och dess etiska aspekter (4)

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom extern redovisning. Den externa redovisningens grunder utgörs av löpande bokföring, årsbokslut och användning av bokföringsprogram. Vidare behandlas periodisering, värdering av tillgångar och skulder och bokslutsdispositioner.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1): Skriftlig salstentamen, 4 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 2, 3): Skriftlig utförd gruppuppgift, 2,5 hp
Delmoment 3 (examinerar mål 4): Seminarium med individuell inlämningsuppgift, 1 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, övningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:
Delmoment 1: U-VG
Delmoment 2, 3: U-G

För godkänt betyg på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delmoment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl Godkänd på delmoment 1.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Antal examinationstillfällen är begränsade till fem.
Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.
Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i gruppuppgifterna.
Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.
Kan ej tillgodoräkans i examen tillsammans med FÖ1004, FÖ1008, FÖ1033 och/eller FÖ1043.