Kursplan

Organisation A

Kurskod
FÖ1058
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2014-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-06-05.
Nedlagd
2019-10-22

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder för ämnesområdet organisation (1) samt placera in dem i sitt historiska sammanhang (2)

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • diskutera organisationers verksamhet utifrån organisationsområdets teoretiska grund (3)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • systematiskt reflektera kring etiska frågeställningar kopplat till vetenskapen i allmänhet och företagsekonomin i synnerhet (4)

Innehåll

Organisationsteori är ett delområde inom ämnet företagsekonomi. I denna grundkurs i organisation behandlas grundläggande organisationsteoretiska begrepp, modeller och teoretiska ramar. Organisationsteorins framväxt presenteras i sitt historiska sammanhang med speciell tonvikt på de perspektiv på organisation och ledarskap som getts av det sena 1900-talets forskning och debatt. Även organisationernas samspel med och beroendeförhållanden till samhället behandlas.

Inom ramen för kursen görs även en genomgång av grundläggande begrepp och synsätt inom vetenskapsteorin och dess relevans för företagsekonomin och där frågan om vad vetenskap är och hur vetenskapen skiljer sig från icke-vetenskap behandlas.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1, 2): Skriftlig salstentamen, 5 hp

Delmoment 2 (examinerar mål 3): Skriftlig inlämningsuppgift i grupp samt aktivt deltagande vid seminarium, 1,5 hp

Delmoment 3 (examinerar mål 4): Individuell inlämningsuppgift samt aktivt deltagande vid seminarium, 1 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:

Delmoment 1: U, G, VG
Delmoment 2, 3: U, G

För godkänt betyg på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delmoment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl Godkänd på delmoment 1.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Antal examinationsförsök är begränsat till fem.

Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.

Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i gruppuppgifterna.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.

Kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med FÖ1005, FÖ1006, FÖ1021, FÖ1033, FÖ1039 och/eller FÖ1044.