Kursplan

Organisation och marknadsföring A

Kurskod
FÖ1044
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-02-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-04-11.

Mål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och deras koppling till det företagsekonomiska fältet (1)
  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder för ämnesområdet organisation (2) samt placera in dem i sitt historiska sammanhang (3)
  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder inom ämnesområdet marknadsföring med särskild vikt på konsumentmarknadsföring (4)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • söka och samla relevant information och kritiskt värdera olika informationskällor (5)
  • tillämpa regler för vetenskapligt skrivande med avseende på formalia och struktur (6)
  • diskutera organisationers verksamhet utifrån organisationsområdets teoretiska grund (7)
  • diskutera för- och nackdelar med olika marknadsföringsstrategier (8)


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • systematiskt reflektera kring etiska frågeställningar kopplat till vetenskapen i allmänhet och företagsekonomin i synnerhet (9)

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av grundläggande begrepp och synsätt inom vetenskapsteorin och dess relevans för företagsekonomin och där frågan om vad vetenskap är och hur vetenskapen skiljer sig från icke-vetenskap behandlas. Inom ramen för kursen görs en övergripande genomgång om hur informationsinsamling sker på ett systematiskt och strukturerat sätt samt vikten av att kunna uttrycka sig klart och tydligt i skrift och kunna följa vedertagna krav på formalia och struktur.

Inom området organisation behandlas grundläggande organisationsteoretiska begrepp, modeller och teoretiska grunder. Organisationsteorins framväxt presenteras i sitt historiska sammanhang med speciell tonvikt på de perspektiv på organisation och ledarskap som getts av det sena 1900-talets forskning och debatt. Även organisationernas samspel med och beroendeförhållanden till samhället behandlas.

Inom området marknadsföring, behandlas grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder, marknadens förutsättningar och marknadsföringsstrategier. Fokus ligger här i huvudsak inom området för konsumentmarknadsföring, men även områdena för industriell, tjänste- och relationsmarknadsföring behandlas.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1, 6, 9): Individuell skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande vid seminarium, 2,5 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 5, 6, 7, 8): Skriftlig inlämningsuppgift i grupp med opposition och aktivt deltagande vid seminarium, 2,5 hp
Delmoment 3 (examinerar mål 2, 3) Individuell skriftlig salstentamen, 5 hp
Delmoment 4 (examinerar mål 4): Individuell skriftlig salstentamen, 5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och biblioteksövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:

Delmoment 1, 2: U, G
Delmoment 3, 4: U, G, VG

För godkänt betyg på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delmoment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl Godkänd på delmoment 3 och 4.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Antal examinationsförsök är begränsat till fem.

Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.

Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i gruppuppgifterna.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.

Kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med FÖ1005, FÖ1006, FÖ1016, FÖ1018, FÖ1021, FÖ1033, FÖ1037 och/eller FÖ1039.