Kursplan

Ledarskap och organisationsbeteende

Kurskod
FÖ1038
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2006-12-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad
Reviderad 2012-11-13.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2012-11-13.
Nedlagd
2019-10-22

Mål

Efter genomförd kurs skall studenterna ha förståelse för:
- Hur ett gott och effektivt ledarskap kan utövas i olika situationer
- Individens och gruppens roller i organisationen
- Det organisationella systemet utifrån individ- och grupperspektiv och som en förutsättning för ledarskap.

Effekterna av ledarskap för individen och organisationen skall också kunna förstås av studenterna, liksom ledarskapets värdegrunder. Ett mål är också att studenterna skall få insikter om generella drivkrafter som påverkat synen på ledarskap över tiden.
Den tillägnade kunskapen skall, tillsammans med kritisk analys, göra det möjligt för studenten att:
- Identifiera principiella förutsättningar som möjliggör gott och effektivitet ledarskap av individer och grupper i organisationen
- Identifiera principiella faktorer som hindrar individers och gruppers uthållighet och engagemang i arbetet

Innehåll

Kursen tar utgångspunkt i individens och arbetsgruppens villkor och förutsättningar och adresserar därefter ledarskapets problematik. Huvudsakliga teman i kursen är:
- Perspektiv på ledarskap; roller, uppgifter och praktisk utövande
- Skillnader mellan chefskap och ledarskap
- Individuellt lärande i organisationen
- Team- och arbetsgruppsdesign
- Övningar i självförståelse och ledarskapsprofiler
- Ledarskap och förtroende

Examinationsformer

Skriftlig tentamen (4,0 hp), inlämningsuppgifter till seminarier (3,5 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Organisationsteori, 7,5 hp, grundnivå 1
  • eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Max fem tentamenstillfällen.
Ersätter FEB 047