Kursplan

Ekonomistyrning, grundläggande

Kurskod
FÖ1009
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Företagsekonomi1
Industriell ekonomi2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
2G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2006-12-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad
Reviderad 2013-08-26.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-08-26.

Mål

Efter genomförd kurs skall studenten förstå och kunna hantera ekonomiska grundbegrepp inom budgetering, kalkylering och ekonomisk analys. Efter kursen har studenten lärt sig praktisk tillämpning av grundläggande ledningsverktyg för att fatta beslut angående taktiska och operativa produktval samt investeringsbedömningar

Innehåll

Kursen innehåller fem moduler:
1. Ekonomisk styrning ur ett företagsperspektiv. En introduktion av ämnet.
2. Företagsekonomiska grundbegrepp, kostnads- och intäktsanalys.
3. Budgetering och kalkylering på lång och kort sikt.
4. Beslutsfattande med ekonomiska kalkyler som grund.
5. Grunderna i Balanced Scorecard.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 4,5 hp och inlämningsuppgifter 3,0 hp

Arbetsformer

Lärarledda föreläsningar. Rapportering av inlämningsuppgifter.
Föreläsningarna består av genomgångar av olika problem inom kalkylering och ekonomistyrning. Studenterna får självständigt göra tillämpningsuppgifter med anknytning till föreläsningarna.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Antal tentamensförsök är begränsat till fem.
Ersätter FEA 034