Kursplan

Projekt- grundläggande kunskaper i projektarbete

Kurskod
EU1035
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Entreprenörskap och innovationsteknik (EUN)
Ämnesgrupp
Företagsekonomi
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Fastställd
Fastställd 2016-09-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-09-23.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för de olika faserna i ett projekt och hur de förhåller sig till varandra (1)
  • redogöra för vilka metoder och strategier som finns att tillgå vid genomförandet av projekt (2)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • planera och genomföra ett avgränsat och väl definierat projekt (3)
  • bedöma vilka metoder och strategier som är lämpliga för valt projekt samt tillämpa dessa (4)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • systematiskt reflektera kring de speciella problem och möjligheter som är förenade med att arbeta i projektform (5)

Innehåll

Kursen avser att ge en bred överblick av området projekt och projektarbete. Ett flertal metoder och strategier för att genomföra ett lyckat projekt kommer att behandlas. I detta ingår hur ett projekt kan planeras och organiseras samt kartläggning av nyckelprocesser i projektet. Vidare behandlas vikten av att sätta relevant mål samt hur dessa kan utformas.

Uppföljning och utvärdering är viktiga beståndsdelar i alla projekt, dessutom läggs vikt vid riskbedömning och riskhanteringen inom ramen för projektet. Kursen behandlar även faktorerna lag- och grupparbete och hur dessa påverkar projektets genomförande.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 3, 4, 5) Skriftlig inlämning av projektrapport samt muntlig presentation vid seminarium, 3,5 hp

Delmoment 2 (examinerar mål 1, 2): Individuell skriftlig tentamen, 4 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, projektarbete och seminarier.
Som pedagogisk metod i kursen används grupparbeten enligt modellen med Problembaserat Lärande (PBL). Det innebär bland annat att kursen ger en gemensam ram och en bred överblick med möjlighet till individuell fördjupning inom egna intresseområden. Studenterna söker själva efter litteratur och annan information som ger måluppfyllelse. Som stöd för inlärningen med grupparbeten ges riktade specialföreläsningar. Kursformen förutsätter närvaro och aktivt deltagande.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:

Delmoment 1: U, G
Delmoment 2: U, G, VG

För betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl Godkänd på delmoment 2.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.

Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i gruppuppgifterna.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.

Kursen ersätter: EU1010.