Kursplan

Ellära del I

Kurskod
ET1023
Poäng
2,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Elektroteknik (ETA)
Ämnesgrupp
Elektroteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2016-10-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-12-28.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Beskriva skillnader mellan likström och växelström
  • Redogöra för olika komponenter i en elkrets
  • göra beräkningar för likströms- och växelströmskretsar

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande elektroteknik. De olika beräkningarna genomförs med manuella metoder.
Vidare behandlas de elektriska komponenterna resistans (motstånd), kapacitans (kondensatorn) och induktans (spolen) för både i likströms- och växelströmskretsar.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen 2 hp
Laborationer 0,5 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och laborationer

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Laborationer U-G.
Slutbetyget på kursen avgörs av tentamensresultatet.

Förkunskapskrav

  • Linjär algebra 7,5 hp; Envariabel analys 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen kan inte tillgodoräknas i en examen samtidigt som kursen Grundläggande elllära för maskinteknik.

Summary in English

The course covers basic electrical engineering. The various elements are treated with manual methods. The course covers electrical components, both in DC and AC circuits. After completing the course, the students should be able to demonstrate an understanding of the difference between DC and AC, demonstrate an understanding of the various components of an electrical circuit and make simple calculations for both DC and AC circuits.