Kursplan

Engelska för högskolestudier: Uttal av engelska som ett världsspråk

Kurskod
EN1136
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Fastställd
Fastställd 2017-06-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-06-13.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa förmåga att läsa symbolerna i det internationella fonetiska alfabetet som används för att visa de engelska talljuden
  • skilja mellan de olika engelska vokal- och konsonantljuden och uttala dem så att förståelse kan uppnås i en internationell kontext
  • förstå och tillämpa gällande betoningsmönster i enskilda engelska ord och i meningar
  • producera löpande tal som är lättbegripligt av personer som talar flytande engelska och som har en språklig bakgrund som skiljer sig från den egna
  • visa på medvetenhet om variationer i engelska både som ett modersmål och som ett världsspråk
  • redogöra för processen genom vilken språkvariationer uppstår
  • identifiera de egna problemområdena vad gäller uttal på engelska samt visa en förmåga att förbättra sitt eget uttal.

Innehåll

Kursen består av ett studium av talljud och grupper av talljud som används i engelskan. Identifiering, perception och produktion av vanligt förekommande betoningsmönster tränas med hjälp av det internationella fonetiska alfabetet. Deltagarna får tillfälle att förbättra sitt eget uttal vad gäller förståbarhet och kommunikativ effektivitet. Engelskans roll som ett världsspråk diskuteras och processen genom vilket språkvariationer uppstår tas upp.
Kursen är indelad i olika moment:

1. Allmänna principer för studier av uttal, 1,5 högskolepoäng
Studenterna förbereder sig för studier av uttal genom lyssningsövningar och genom att lära sig symboler för det internationella fonetiska alfabetet. Frågor om engelska som världsspråk och språkvariation tas upp genom läsning av artiklar och diskussion.

2. Vokalljud, 1,5 högskolepoäng
Studenterna fokuserar på igenkänning och produktion av vokalljud som används i engelskan.

3. Konsonantljud och konsonantkluster, 1,5 högskolepoäng
Studenterna fokuserar på igenkänning och produktion av konsonantljud och konsonantgrupper som används i engelskan.

4. Stavelser och ordbetoning, 1,5 högskolepoäng
Studenterna fokuserar på igenkänning och produktion av vokal- och konsonantljud i stavelser, ord och korta fraser, samt på principerna för ordbetoning i engelskan.

5. Betoning i meningar, 1,5 högskolepoäng
Studenterna fokuserar på igenkänning och produktion av vokal- och konsonantljud i sammanhang på meningsnivå samt utvecklar en förståelse av hur betoning i meningar påverkar betydelsen i engelskan.

Examinationsformer

Kontinuerlig bedömning av aktivt seminariedeltagande och inspelade och skriftliga uppgifter.

Arbetsformer

Obligatoriska seminarier med gruppdiskussioner, föreläsningar och självstudier. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att erhålla betyget VG för hela kursen, måste studenterna erhålla betyget VG i moment 5 och i minst tre andra moment.

Betygsrapportering:
Moment 1: Allmänna principer för studier av uttal - 1,5 hp
Moment 2: Vokalljud - 1,5 hp
Moment 3: Konsonantljud och konsonantkluster - 1,5 hp
Moment 4: Stavelser och ordbetoning - 1,5 hp
Moment 5: Betoning i meningar - 1,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Engelska 5 (IELTS 5.5). Undantag beviljas från kravet på Svenska 3 och Engelska 6 för grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter EN1123.