Kursplan

Engelska för grundlärare åk F-3

Kurskod
EN1097
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Undervisningsområdet, 75%
Humanistiska området, 25%
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-09-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-09-10.
Reviderad
Reviderad 2013-10-18.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-10-18.

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande efter avslutad kurs visar en god muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga och kan använda det engelska språket på ett relevant sätt i undervisningen. Dessutom ska den studerande utveckla sådana kunskaper som behövs för att stimulera unga elevers lärande i ämnet engelska med speciellt fokus på muntlig kommunikativ förmåga.

Delkurser

1.Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om grundläggande regler för uttal och intonation i engelska och tillämpa dessa i eget tal
 • ge exempel på hur egna kunskaper i tillämpad fonetik kan stödja elevers utvecklande av ett gott engelskt uttal och avhjälpa enklare uttalsfel
 • beskriva och förklara grundläggande språkliga strukturer i det engelska språket med hjälp av grammatisk terminologi
 • identifiera grundläggande grammatiska fel, rätta och förklara dessa
 • tillämpa sina kunskaper om det engelska språkets struktur i form av egen muntlig och skriftlig produktion
 • visa medvetenhet om sina egna kunskaper och färdigheter samt identifiera behov av fortsatt språklig utveckling.

2.Engelsk språkdidaktik, 5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa god förtrogenhet med och kunna reflektera över styrdokumentens innehåll för ämnet engelska med speciellt fokus på åk F-3
 • visa grundläggande kunskaper i teorier om lärande av engelska som främmande språk
 • muntligt och skriftligt diskutera och motivera val av innehåll och arbetssätt i engelska för elever i åk F-3
 • visa grundläggande kunskaper om bedömning i engelska mot bakgrund av styrdokumenten och hur denna kan genomföras och dokumenteras.

3.Engelska i klassrummet, 5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa medvetenhet om estetiska lärprocessers betydelse för unga elevers språkutveckling och beredskap att använda dem i egen undervisning
 • visa kännedom om och ge exempel på hur olika former av barnlitteratur på engelska kan berika elevers lärande
 • använda informations- och kommunikationsteknik (IKT) som resurs i språkundervisningen och för elevernas lärande
 • muntligt och skriftligt diskutera och reflektera kring hur engelskundervisning för unga elever kan utformas.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurser

1.Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 5 högskolepoäng

Delkursen integrerar studier i muntlig och skriftlig färdighet. För att stärka den muntliga förmågan ingår studium av principer för engelskt uttal och intonation samt praktisk tillämpning av fonetisk skrift. Vidare behandlas engelska språkets utbredning och variation, inklusive uttalsnormer. Muntlig träning sker i form av diskussioner och presentationer. I delkursen behandlas också delar av den engelska grammatiken med tillämpningsövningar. I delkursen studeras även hur hjälpmedel som lexikon och digitala verktyg kan användas. Den skriftliga förmågan tränas i såväl styrda som friare uppgifter.

2.Engelsk språkdidaktik, 5 högskolepoäng

I delkursen studeras några centrala teorier om lärande av främmande språk med fokus på de yngsta eleverna. Lgr 11 studeras och frågor som hur kursplanens mål och det centrala innehållet kan omsättas i praktiskt arbete tas upp och diskuteras. En röd tråd i delkursen är hur ett aktivt användande av engelska i och utanför klassrummet kan motivera elever och utveckla deras kommunikativa förmåga. Dokumentation av elevers lärande som underlag för bedömning ingår också. Seminarier på teman som receptiva färdigheter, interaktion och produktion omfattar diskussion av såväl teoretiska aspekter som praktiska exempel på undervisningssituationer. I delkursen tränas deltagarnas muntliga och skriftliga färdigheter kontinuerligt.

3.Engelska i klassrummet, 5 högskolepoäng

Utifrån gällande styrdokument studeras och utvärderas lämpligt undervisningsmaterial och arbetssätt för unga elever. Till detta hör användning av leken liksom estetiska uttrycksformer såsom bilder, rim och ramsor, sånger, berättelser och rollspel. I delkursen ingår också hur olika former av IKT kan utgöra verktyg i undervisningen. Studium av ett urval engelskspråkiga barnböcker ingår, dels för att utveckla studenternas eget språk, dels för att kunna diskutera hur dessa kan utgöra arbetsmaterial i undervisningen. Studenternas egen muntliga och skriftliga förmåga tränas kontinuerligt genom diskussioner och reflekterande texter utifrån delkursens innehåll.

Examinationsformer

Delkurs 1: Delkursen examineras genom fortlöpande bedömning av seminariedeltagande, inspelningar, muntliga och skriftliga uppgifter samt ett muntligt och ett skriftligt prov.

Delkurs 2: Delkursen examineras genom fortlöpande bedömning av seminariedeltagande, muntliga uppgifter, som redovisas inför gruppen, samt skriftliga reflekterande texter baserade på kursens teman.

Delkurs 3: Delkursen examineras genom fortlöpande bedömning av seminariedeltagande, muntliga uppgifter, som redovisas inför gruppen, samt skriftliga reflekterande texter baserade på kursens teman. Delkursen avslutas med ett skriftligt arbete, som också redovisas muntligt.

Arbetsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar och seminarier. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

Mom. 1: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 5 hp

Mom. 2: Engelsk språkdidaktik, 5 hp

Mom. 3: Engelska i klassrummet, 5 hp

För att få VG på hela kursen krävs VG på minst 10 hp, inklusive delkursen Engelsk språkdidaktik.

Förkunskapskrav

 • Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen innehåller 1-2 fältdagar på VFU-skola och en obligatorisk campusträff på max 3 dagar för samtliga studenter, oavsett studieform.
För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling. Vid muntlig examination via nätet är webbkamera obligatorisk.