Kursplan

Kulturella texter och kontexter

Kurskod
EN1092
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2012-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-05-21.
Reviderad
Reviderad 2020-07-02.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-07-02.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • visa ett kritiskt förhållningssätt till olika typer av kulturella texter samt insikt i de tolkningsmöjligheter och budskap dessa ger upphov till i olika sociala och kulturella kontexter
  • visa grundläggande kunskaper om ett urval centrala kulturella och litterära teoribildningar och begrepp samt förmåga att tillämpa dessa begrepp i kritiska analyser av framför allt litteratur och film
  • muntligt och skriftligt kommunicera och argumentera för sin egen tolkning av kulturella texter utifrån olika sociala och kulturella kontexter
  • skriva en självständig akademisk uppsats utifrån givna ramar, där förtrogenhet med konventioner för akademisk uppsatsskrivning visas.

Innehåll

Inom kursen studeras ett antal samtida kulturella texter (i vid mening) från den engelskspråkiga världen, såsom skönlitteratur, film, TV, tidningar, reklam, samt ev. andra visuella och textbundna medier. Dessutom ingår ett antal kritiska och kultur- och litteraturteoretiska texter som används som utgångspunkt för de kritiska analyserna.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten, skriftliga inlämningsuppgifter, samt genom en avslutande självständig akademisk uppsats. Examinerande moment som inte lämnas in i tid kan endast i undantagsfall erhålla betyget Väl Godkänd.

Arbetsformer

Kursen undervisas i form av föreläsningar och seminarier där aktivt deltagande fordras i form av olika typer av muntliga och skriftliga övningar, samt i form av individuell handledning av uppsatsarbetet.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Engelskspråkig litteratur 7,5 hp, Grundnivå

Övrigt

Ersätter EN1018.