Kursplan

Engelsk språkdidaktik

Kurskod
EN1088
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-02-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-02-16.
Reviderad
Reviderad 2013-03-11.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-03-11.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  •  visa grundläggande kunskaper i teorier om språklärande
  • reflektera över sitt eget språklärande
  • tillämpa grundläggande presentationstekniker
  • förbereda, leda och utvärdera en diskussion kring valda delar av kurslitteraturen
  • både muntligt och skriftligt diskutera och reflektera över kursinnehållet
  • visa skriftliga språkkunskaper genom att tillämpa grundläggande engelska grammatik- och skrivregler.

Innehåll

Kursen omfattar studier om olika syn på språklärande, som under seminarierna bearbetas och diskuteras. Kursinnehållet behandlar också hur medvetenheten om vad det innebär att lära sig ett främmande språk utvecklas. I kursen studeras även hur förmågan att använda språket kan vidareutvecklas liksom hur goda betingelser för lärande kan skapas.

Examinationsformer

Kursen examineras genom kontinuerliga muntliga och skriftliga uppgifter.

Arbetsformer

Undervisningen består av några få föreläsningar, men främst av seminarier. En aktiv medverkan av studenterna förväntas. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter EN1035.