Kursplan

Energilagring

Kurskod
EG4005
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 2
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp
Energiteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Solenergiteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2017-05-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-08.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • beskriva, analysera och jämföra olika lagringstekniker för elektricitet samt för värme och kyla
  • beskriva en metod för att beräkna lagringskapacitet för vald lagringsteknik samt göra en underbyggd uppskattning
  • utforma ett helt system med energilagring inklusive lämpliga energikällor och laster samt översiktligt beskriva en lämplig driftstrategi för systemet
  • redovisa projekt samt opponera på annat projekt, både muntligt och skriftligt

Innehåll

Kursen behandlar såväl lagring av elektricitet i olika former som lagring av värme och kyla. Behov för lagring i tid och rum gås igenom. Grunderna för en rad tekniker såsom sensibel termisk lagring inklusive borrhåls- och akvifärlager, fasomvandlingsmaterial, kemisk värmelagring, elektrokemisk och elektromekanisk lagring samt vätgassystem med bränsleceller gås igenom.

Studenterna väljer en teknik att fördjupa sig i samt definierar avgränsningar och syftet med fördjupningen. Studenterna söker själv information om den valda tekniken från vetenskapliga rapporter och artiklar samt andra källor för att kunna få en djupare förståelse för tekniken. Studenterna ska sedan utforma ett komplett system med den lagringsteknik som de valt och presenterar både tekniken och systemet i en skriflig rapport samt med en muntlig presentation där studenterna även opponerar på varandras arbeten.

Examinationsformer

Aktivt deltagande på seminarier, (1 hp)
Muntlig presentation samt opposition (1 hp)
Skriftlig projektrapport (3 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar, självstudier och aktiv litteratursökning, obligatoriska seminarier, muntlig och skriftlig presentation av egna studier samt opponering av andra studenters arbeten.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Seminarier U,G
Det samlade betyget är baserat på betyg för den skriftliga rapporten samt den muntliga presentationen och opponeringen, där den skriftliga rapporten väger tyngst.

Förkunskapskrav

  • 30 högskolepoäng inom masterprogrammet i Solenergiteknik eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen läses med fördel parallellt med kursen Vetenskaplig kommunikation och informationshantering vilket ger stöd för rapportskrivning.
Ersätter MÖ4003.