Kursplan

Dynamisk simulering av energisystem

Kurskod
EG4004
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 2
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp
Energiteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Solenergiteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2016-01-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-04-15.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Tillämpa avancerade tekniker för dynamisk simulering av energisystem.
  • Analysera skillnaderna mellan olika simuleringsverktyg och diskutera deras för- och nackdelar samt kunna välja ett lämpligt verktyg för en given problemställning.
  • Planera och genomföra simuleringsstudier.
  • Använda ett simuleringsverktyg för att simulera olika system och byggnader.

Innehåll

Kursen börjar med att studentern undersöker olika simuleringsprogram och presenterar dem för varandra i ett seminarium med efterföljande diskussion. Därefter går man igenom grunderna för simuleringsprogram för att sedan gå in på detaljer i ett specifikt simuleringsprogram, TRNSYS, med en blandning av föreläsningar och övningar. Vidare tar man fram en problemställning och diskuterar planerna för projektet som genomförs som hemuppgift och som ska innehålla val av komponentmodeller, design av styrprincipen och uppbyggnad av ett komplett system som ska testas med parameterstudier.

Examinationsformer

Simuleringsverktyg och tekniker (2,5 hp). (Ett obligatoriskt seminarie och två mindre inlämningsuppgifter).
Simuleringsprojekt (5 hp). (En skriftlig inlämningsuppgift baserat på en simuleringsstudie).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, seminarier, hemuppgifter. Kursspråk engelska.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Seminarie och inlämningsuppgifter, U, G.
Slutbetyget på kursen baseras huvudsakligen på rapporteringen av simuleringsprojektet.

Förkunskapskrav

  • Minst 30 hp Energi och miljöteknik på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper
  • Tekn. kandidat-, högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen med huvudområde/inriktning inom elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik eller motsvarande. Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter kursen MÖ4001.
Max fem examinationstillfällen.