Kursplan

Vetenskaplig kommunikation och informationshantering

Kurskod
EG4003
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 2
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp
Energiteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Solenergiteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2015-10-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-12-09.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att studenterna ska förbättra sin förmåga att kommunicera vetenskapligt inom solenergiteknik på en professionell nivå som utnyttjar både skriven och talad engelska.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Strukturera och skriva en vetenskaplig text
  • Kritiskt granska vetenskapliga texter
  • Planera och presentera en muntlig presentation med vetenskapligt innehåll
  • Planera och genomföra olika typer av informationssökning
  • Identifiera och utnyttja bibliografiska referenssystem

Innehåll

I kursen ingår övningar på skriftliga och muntliga presentationer riktat mot forskare och yrkesverksamma. I kursen ingår också information om databaser för information och citatsökning, samt metoder för fortsatt bevakning av specifika forskningsområden. Detta inkluderar även elektronisk publicering, referenssystem, forskningsetik och källkritik.

Examinationsformer

  • skriftlig inlämningsuppgift informationssökning och aktivt deltagande i obligatoriska seminarier (1 hp)
  • vetenskaplig rapport (2 hp)
  • muntlig presentation, granskning av andra studenters texter och muntliga presentationer (2 hp)
De skriftliga inlämningsuppgifterna i kursen genomförs parallellt med uppdragen i kursen Energilagring. Studenterna kommer att lämna in samma slutliga inlämningsuppgift för båda kurserna. Betyget för denna kurs kommer att baseras på de språkliga aspekterna av den slutliga inlämningsuppgiften, studentens prestation under den muntliga presentationen och aktivt deltagande i seminarierna.

Arbetsformer

Studieformen är föreläsningar, seminarier och övningar. Alla seminarier är obligatoriska. En hög grad av självstudier krävs. Detta inkluderar databasinformationsökning, författande av vetenskapliga texter, göra muntliga presentationer, och att vara opponent till andra studenters texter och presentationer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Skriftlig inlämningsuppgift U-G.
Slutbetyget för kursen ges efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav

  • Högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen med inriktning mot elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik, eller kandidatexamen inom motsvarande huvudområden, eller motsvarande utländsk examen. Kurser om minst 30 hp inom magisterprogrammet i Solenergiteknik ska vara avklarade.

Övrigt

Antal examinationsförsök är begränsat till fem.

Kursen ersätter MÖ4002.