Kursplan

Vägplanering

Kurskod
BY2018
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Byggteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2014-08-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-08-28.

Lärandemål

Studenten skall efter avslutad kurs skaffat sig grundläggande kunskaper om övergripande planering samt planerings- och projekteringsmetoder inom väg-/järnvägssektorn samt inom VA-området. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för de olika delarna i planeringsprocessen.
  • redogöra för olika övergripande mål för väghållningen.
  • översiktlig beskriva olika projekteringshjälpmedel och kunna använda dessa i enkla tillämningar.
  • redogöra översiktligt för nationella regelverk och riktlinjer för planering och projektering.
  • göra enkla projekteringar med hjälp av vanliga datorbaserade hjälpmedel för geometrisk och konstruktiv utformning av en vägkonstruktion.
  • dimensionera en vägöverbyggnad med hjälp av datorprogram.
  • utforma ledningssystem och reningsverk i ett VA-nät

Innehåll

Kursen behandlar hur planeringsprocessen ser ut från övergripande planering till arbetsplan och bygghandling, metoder för geometrisk och konstruktiv utformning samt processen för planering av drift- och underhållsåtgärder. Nationella regler, allmänna råd och tekniska beskrivningar gås igenom. Olika metoder och beräkningshjälpmedel presenteras och enkla övningar genomförs. Viktiga moment är också att beskriva hur konstruktionens utformning och tillstånd inverkar på framkomlighet, säkerhet, komfort och miljö under olika årstider.

Examinationsformer

Examination av kursen sker genom:
- Skriftlig tentamen 5,0 hp, 5/4/3/underkänd.
- Inlämningsuppgift, 1,0 hp, godkänd/underkänd.
- Övningsuppgifter 1,0 hp resp. 0,5 hp, godkänd/underkänd.

Arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar, övningar och projektarbete.
Övningarna sker normalt i Högskolans lokaler, men vissa övningar kan behöva genomföras hos olika företag under överinseende av specialister och lärare från Högskolan Dalarna.
Inlämningsuppgiften genomförs enskilt efter genomgång vid föreläsning eller övning. En skriftlig redovisning ska lämnas in.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Den skriftliga tentamen styr slutbetyget på kusen.

Förkunskapskrav

  • Minst 60 hp inom byggarbetsledar- eller byggingenjörsutbildning åk 1 och 2 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter BY2008.