Kursplan

Geoteknik

Kurskod
BY2010
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Byggteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för information och teknik 2010-06-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-08-10.

Mål

Studenten ska skaffa sig kunskaper inom jordmaterialläran och jordmekaniken. Kunskaper ska också inhämtas om olika grundläggningsmetoder för byggnader och anläggningar.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för jordarternas uppbyggnad, indelning och benämning.
  • beskriva spänningstillståndet i jorden
  • redogöra för olika jordars deformations- och hållfasthetsegenskaper
  • beskriva undersökningsmetoder i fält och laboratorium för jord
  • utföra beräkningar av sättningar, bärighet och jordtryck
  • förstå orsaker till stabilitetproblem i slänter
  • redogöra för grundläggningsmetoder för byggnader och vägar.
  • redogöra för olika grundförstärkningsmetoder

Innehåll

Kursen inleds med jordarternas uppbyggnad, indelning och benämning, spänningar i jord, deformationsegenskaper och hållfasthet . Inom jordmekaniken behandlas sättningar, spänningar i brottstadiet, bärighet, jordtryck och släntstabilitet. Grundläggningsmetoder för byggnader, broar och vägar gås också igenom.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 5 hp 5/4/3/underkänd
Projektuppgift 1,5 hp godkänd/underkänd
Laboration 1 hp godkänd/underkänd

Arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar, laborationer och projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Betyget på skriftlig tentamen utgör betyg på kursen.

Förkunskapskrav

  • Byggstatik och hållfasthetslära, 7,5 hp Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper