Kursplan

Konstruktionsteknik

Kurskod
BY2009
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Byggteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2010-06-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-08-10.
Reviderad
Reviderad 2010-11-24.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2010-11-24.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för partialkoefficientmetoden
  • bestämma laster på ett byggnadsverk
  • dimensionera byggkonstruktioner i trä, stål och betong
  • redovisa byggkonstruktioner med beräkningar och ritningar

Innehåll

I kursen behandlas laster på byggnadsverk såsom snölast, vindlast ,nyttig last , egentyngd samt jordtryck. Utformning och dimensionering av konstruktionselement tex. balkar, plattor, pelare och fackverk i konstruktionsmaterialen trä, stål och betong gås igenom. Laster och konstruktionselement kombineras sedan till sammansatta byggkonstruktioner för husbyggnader och anläggningar.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 7,5 hp

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar och övningar

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav

  • Byggstatik och hållfasthetslära, 7,5 hp Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Litteratur

  • Isaksson, T., Thelandersson, S., Mårtensson, A. (2010) Byggkonstruktion : baserad på Eurokod. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. (532 s). ISBN 978-91-44-07030-8