Kursplan

Examensarbete inom byggteknik för högskoleexamen

Kurskod
BY1025
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Byggteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1E
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för information och teknik 2009-02-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2009-03-01.
Reviderad
Reviderad 2011-08-16.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2012-01-24.

Mål

Målet med examensarbetet är att studenten ska tillämpa grundläggande kunskaper inom byggteknik genom att utföra ett arbete av undersökande eller utvecklande karaktär och därigenom praktisera befintliga kunskaper samt tillgodogöra sig ytterligare kunskaper inom ämnesområdet.
Studenten ska efter avslutad kurs ska kunna:
  • formulera mål och syfte för ett uppdrag
  • bedriva litteraturstudier inom ramen för projektet
  • bedöma värdet av resultaten
  • skriva en objektiv teknisk rapport
  • muntligt redovisa och försvara arbetet inför kritiska åhörare

Innehåll

Arbetet består av en självständigt utformad projektstudie inom ett avgränsat område inom byggteknik. Uppgiften består i att formulera mål och syfte, insamla uppgifter och utföra undersökningar. Bakgrundsmaterial inhämtas t ex genom litteraturstudier. Resultatet av insamlade uppgifter och egna undersökningar analyseras och bearbetas till en rapport som också skall redovisas muntligt.

Examinationsformer

Skriftlig rapport, muntlig presentation och deltagande vid övriga muntliga presentationer vid den dag som studenten själv håller sin presentation.

Arbetsformer

Självständigt utfört projektarbete med handledning av lärare vid Högskolan Dalarna och kontaktperson vid aktuellt företag

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

  • Minst 90 hp inom programmet Byggarbetsledare (120 hp) samt startgodkännande av examinator.