Kursplan

Manus för TV och film 4. TV-format och klassiskt berättande

Kurskod
BQ2058
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2017-12-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-12-08.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och definiera skillnader mellan olika seriella berättarformat inom tv
  • förstå och aktivt tillämpa de arbetsprocesser som används av professionella seriemanusredaktioner i tv-branschen samt värdera processernas möjligheter att stödja och befrämja det kreativa utvecklingsarbetet
  • analysera seriemanus narrativa struktur och tillämpa dramaturgiska lösningar på strukturella problem
  • återge de grundläggande dragen i berättandets historia och förstå hur myter och sägner används i moderna dramatiska verk.

Innehåll

Genreteori, genreutveckling och olika berättargenrer för tv studeras. Manusproduktion för fiktionsserier utförs i gruppövningar med agil projektstyrning och ett tillvägagångssätt snarlikt det som används i tv-branschen. Studenterna reflekterar över sina erfarenheter i seriemanusförfattande jämfört med det som beskrivs i handböcker samt forskning. Genom teoretiska studier förvärvar studenterna kunskaper om berättelsens historia från Gilgamesheposet till Shakespeare med betoning på den västerländska litteraturen. Studenterna tillägnar sig förståelse för hur mytologiska och andra berättelser genom seklerna omgestaltas för sin tids media.

Examinationsformer

Moment 1: Examination sker kontinuerligt i form av rapportskrivningar samt genom presentation av komplett tv-serieformat och opponering.
Moment 2: Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier samt genom skriftliga prov (PM och duggor).
Moment 3: Examination sker genom en individuell skriftlig reflektion samt en dugga.

Arbetsformer

Studenten tillgodogör sig undervisningen i form av föreläsningar och aktivt deltagande i tillämpningsövningar och seminarier. Arbete i grupp och enskilda uppgifter varvas.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 1 och 3.

Betygsrapportering:
Moment 1: Redaktionsarbete för tv-serier - 7,5 hp
Moment 2: Klassiskt berättande - 5 hp
Moment 3: Teori och reflektion - 2,5 hp

Förkunskapskrav

  • 90 hp inom Bildproduktion inklusive kursen Fakta, fiktion och flerkameraproduktion, 15 hp på grundnivå, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter BQ2051.

Summary in English

This course focuses on narration and genres in television. Classic storytelling and mythology are compared with new forms and designs related to the media that have emerged over time. Drama for TV is explored in group workshops.
On completion of the course, the student shall be able to:

  • describe and define the differences between various serial narrative forms in television
  • understand and actively implement the work processes used by the professional series writers and evaluate the extent to which these processes can support and promote creative development
  • analyse the narrative structures of scripted series and apply dramaturgical solutions to structural problems
  • describe the basic features of narrative history and understand how myths and legends are used in modern dramatic works.