Kursplan

Kvalificerad filmdesign i transmedia

Kurskod
BQ2056
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2017-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-13.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • planera, organisera och genomföra en kortfilmproduktion som är en del av en transmediastrategi
 • visa fördjupad förståelse för filmmediets betydelse i ett transmediasammanhang
 • optimera filmdesign för distribution via sociala medier
 • tillämpa kunskaper om kamerastabiliseringsutrustning för professionell filmproduktion
 • tillämpa kunskaper i avancerad grönskärmsinspelning
 • tillämpa kunskaper om avancerad compositing
 • visa färdigheter i att hantera avancerad inspelningsutrustning för bild.

Innehåll

En filmproduktion innehållande grönskärmsinspelning, compositingtekniker och stabiliseringsteknologi utgör kärnan i kursen där studenten är aktiv i varje produktionsfas. Studenten arbetar i grupp med andra studenter med att anpassa ett filmkoncept som är en del av en transmediastrategi. Studenten skriver om och analyserar filmens betydelse och funktion i ett transmediasammanhang. Utöver detta genomför studenten en egen kortare filmlaboration.

Examinationsformer

Examination sker genom en individuell skriftlig transmediaanalys och audiovisuella arbeten, samt genom muntliga redogörelser och diskussioner vid seminarier, handledningar och workshopar.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer utgörs av filmproduktion, föreläsningar, aktivt deltagande i tillämpningsövningar samt seminarier. Seminarier, handledningar och workshopar är obligatoriska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 4,5 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Transmediaanalys - individuell skriftlig uppgift - 2,5 hp
Moment 2: Filmlaboration - individuell gestaltning - 2 hp
Moment 3: Filmproduktion - grupparbete - 3 hp

Förkunskapskrav

 • 120 högskolepoäng inom Bildproduktion, inklusive kurserna Video på nätet 1: Audiovisuell retorisk kommunikation, 15 högskolepoäng och Video på nätet 2: Audiovisuell operativ kommunikation, 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Summary in English

In this course the students engage in green-screen filmmaking and apply advanced compositing techniques in the context of transmedia storytelling. The students work in teams to produce a short film and conceptually motivate the film’s design by addressing its communication function with respect to a transmedia communication strategy in which social media play a role. Moreover the students write a transmedia analysis, and explore and show a concrete design solution.

On completion of the course, the students shall be able to:

 • plan, organize and produce a short film that is part of a transmedia strategy
 • demonstrate that they have gained deep insights into how film functions in a transmedia context
 • optimize the design of films with respect to distribution via social media
 • apply camera stabilization techniques and use professional camera stabilization gear
 • apply advanced green-screen techniques
 • apply advanced compositing techniques
 • work with professional grade camera equipment.