Kursplan

Kandidatexamensarbete i Bildproduktion

Kurskod
BQ2042
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd 2014-10-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-10-30.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera och formulera ett forskningsproblem inom medieproduktion och därmed visa goda insikter i ämnet
  • visa teoretisk och metodologisk förmåga i forskningsarbetet
  • på ett välstrukturerat sätt redovisa hela arbetet i skrift i form av en vetenskaplig uppsats med korrekt formalia
  • på ett välstrukturerat och självständigt sätt granska andra studenters vetenskapliga uppsatser.

Innehåll

Studenterna genomför individuellt eller i en mindre grupp (högst tre personer) en forskningsuppgift som de självständigt formulerat. Uppgiften kan även inkludera en mediaproduktion eller en laboration. Resultatet ska redovisas i en skriftlig vetenskaplig uppsats.

Examinationsformer

Kursen examineras dels genom att studenten försvarar sin egen uppsats vid ett seminarium och dels själv opponerar på en annan uppsats.

Arbetsformer

Studenten deltar aktivt vid seminarier och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Bildproduktion: Teori och metod, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter BQ2014.

Summary in English

After completing the course, students should be able to:
  • identify and formulate a research question in the field of media production and in such a way demonstrate a good understanding of the topic
  • demonstrate theoretical and methodological capacity in their research
  • in a structured manner, present their entire work in writing in the form of a scientific paper in an academically correct manner
  • in a well-structured and independent manner, examine the academic essays of other students.