Kursplan

TV-nyheter och flerkameraproduktion

Kurskod
BQ1081
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2014-08-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-08-25.

Lärandemål

Studenten ska efter genomförd kurs kunna:

  • redogöra för journalistikens roll i samhället, ur ett etik- och demokratiperspektiv
  • problematisera TV-journalistiken och sätta mediers roll i en samhällskontext
  • visa kunskap om svensk TV-historia och ställa den i relation till sin samtid i ett jämförande perspektiv med TV idag
  • framställa nyhetsinslag för TV som reporter, fotograf och redigerare
  • redogöra för de olika rollerna vid en TV-nyhetsredaktion respektive en flerkameraproduktion
  • genomföra enklare flerkameraproduktioner i studio.

Innehåll

Inom kursen studeras TV-journalistikens grunder. Nyhetsproduktion problematiseras och studenten relaterar sina praktiska erfarenheter till teorier om nyhetsvärdering och TV som en arena för politisk diskussion. Även pressetik och yttrandefrihet studeras samt huvuddragen i svensk TV-historia.
Studenten tränar sig i att göra intervjuer, skriva och läsa speakertexter, fotografera och redigera TV-nyheter. Dessutom övar sig studenten i de olika yrkesroller som finns vid flerkameraproduktion utifrån ett redaktionellt perspektiv och genom workshops och produktion av enklare nyhetsmagasin. Särskild tyngd läggs vid rollerna: bildproducent, scripta, fotograf, redigerare och redaktör.

Examinationsformer

Kursen examineras dels genom aktivt seminariedeltagande, skriftliga uppgifter och en slutlig skriftlig examination, dels genom examination av produktionsövningar. I kursen ingår föreläsningar, tekniska workshops och produktionsdagar vilka kräver obligatorisk närvaro.

Arbetsformer

Studenten tillgodogör sig kursen genom föreläsningar, seminarier och workshops. Dessa varvas med praktiska produktionsövningar i framställning av nyhetsinslag och produktion av nyhetsmagasin.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på två av de tre momenten.

Betygsrapportering:
Moment 1: Nyhetsproduktion - 5 hp
Moment 2: Flerkameraproduktion - 7 hp
Moment 3: Skriftlig examination - 3 hp

Förkunskapskrav

  • 30 hp inom Bildproduktion inklusive kursen Introduktion till produktion av rörlig bild, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter BQ1054.

Summary in English

This course examines the basics of TV journalism. News production is problematized and students relate their practical experience to theories of values in terms of news items and television as an arena for political debate. The ethics of the press and freedom of speech are studied as well as the main features of Swedish television history.
Students practice conducting interviews, writing and reading speaker texts, taking photos and editing television news. In addition, students receive training in the various professional roles that exist in the field of multi-camera production from an editorial point of view and through workshops and production of a simple news magazine. Particular emphasis is placed on the roles of picture producer, editorial assistant, photographer and editor.