Kursplan

Bild I med didaktisk inriktning

Kurskod
BP1047
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Bild (BIL)
Ämnesgrupp
Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen
Utbildningsområde
Övriga områden, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2018-02-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-02-12.

Lärandemål

Kursen förbereder för undervisning i ämnet bild i grundskolan och gymnasieskolan. Det övergripande målet är att den studerande efter avslutad kurs har kunskap om hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation. Vidare läggs stor vikt vid att den studerande utvecklar sin förmåga att analysera och samtala om olika slags visuella uttryck.

Delkurser

1.Bildskapandets byggstenar, 9 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • skapa tvådimensionella bilder med hantverksmässiga och digitala tekniker
 • redogöra för grunderna i bildkomposition och färglära samt kunna tillämpa dessa kunskaper i eget bildskapande
 • reflektera över hur man som lärare kan stimulera elevers förmåga och lust att undersöka det tvådimensionella bildskapandes uttrycksmöjligheter.

2.Formexperiment och estetiska lärprocesser, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • använda olika tredimensionella material och tekniker i visuell gestaltning
 • redogöra för begreppet estetik och visa kännedom om estetiska arbetssätt i pedagogiska sammanhang
 • visa kännedom om skolans mål, innehåll och kunskapskrav i ämnet bild med fokus på gymnasieskolan.

3.Multimodala uttrycksformer, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa grundläggande kunskaper i att använda digital systemkamera och i att använda digital teknik för bildbehandling och produktion av rörliga bilder i kombination med ljud och text
 • visa kännedom om filmpedagogiska arbetssätt
 • använda olika teorier vid analys av barns och ungdomars bildskapande och reflektera över pedagogiska konsekvenser av teoriernas tillämpning i skolans kontext
 • reflektera över visuella uttryck och digitala mediers roll i barns och ungdomars lärande.

4.Analysera och tolka bilder, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för grunderna i och om bildanalys, bildretorik och bildperception samt kunna använda dessa kunskaper vid analys av olika slags bilder
 • reflektera över bilders språkliga funktioner och sätt att kommunicera
 • visa överblick över bildkonstens utveckling och diskutera samtida visuella uttryck
 • samtala om olika bildgenrers uttryck, innehåll och funktion samt visa kännedom om hur både konstbilder och massmediebilder kan användas som pedagogisk resurs.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser. I samtliga delkurser behandlas lärande inom bildområdet.

Delkurser

1.Bildskapandets byggstenar, 9 högskolepoäng

I delkursen behandlas tvådimensionell bildframställning med både hantverksmässiga och digitala tekniker med fokus på färglära och måleri, bildkomposition, teckning och olika tryckmetoder. Den studerande undersöker och experimenterar med olika materials uttrycksmöjligheter och reflekterar över deras användningsområden. Ämnesdidaktiska aspekter diskuteras parallellt med det egna bildskapandet.

2.Formexperiment och estetiska lärprocesser, 6 högskolepoäng

I denna delkurs utforskar den studerande det tredimensionella skapandets uttrycksmöjligheter och tillämpar sina hantverkskunskaper i ett konstnärligt temaarbete. I delkursen behandlas också begreppet estetik och estetiska arbetssätt i undervisningen. Vidare bekantar sig den studerande med vad som står i skolans styrdokument när det gäller bildämnets mål, innehåll och kunskapskrav med fokus på gymnasieskolan.

3.Multimodala uttrycksformer, 7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas digitalt fotografi och rörlig bild ur ett didaktiskt perspektiv. Genom egen multimodal produktion tränar den studerande berättande med bild, ljud och text. Vidare studeras olika teorier (utvecklingspsykologiska, perceptionspsykologiska och sociokulturella) om barns och ungdomars visuella uttrycksformer samt bildämnets historia. I detta sammanhang görs internationella utblickar för att uppmärksamma vilka strömningar som påverkat och påverkar synen på bildundervisning i Sverige.

4.Analysera och tolka bilder, 7,5 högskolepoäng

I denna delkurs fokuseras studierna på analys och tolkning av visuella uttryck, begreppet visuell kultur diskuteras och såväl konstbilder som massmediebilder studeras. Den studerande tillägnar sig grundläggande kunskaper i att analysera bilder med fokus på bildretorik, bildsemiotik och bildperception samt genus. Vidare skaffar sig den studerande överblick över bildkonstens utveckling och genomför en ämnesövergripande temaplanering där konstbilden utgör utgångspunkt.

Examinationsformer

Kursen examineras genom bedömning av den studerandes deltagande i seminarier, redovisningar av gestaltande uppgifter och skriftliga analysuppgifter. Oppositionsförfarande tillämpas vid vissa av de examinerande seminarierna. Samtliga seminarier är obligatoriska.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av seminarier, föreläsningar, handledning och laborativa bildövningar, arbete i studiegrupper och enskilt arbete. Studiebesök förekommer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på tre av fyra delkurser.

Betygsrapportering:
Moment 1: Bildskapandets byggstenar - 9 hp
Moment 2: Formexperiment och estetiska lärprocesser - 6 hp
Moment 3: Multimodala uttrycksformer - 7,5 hp
Moment 4: Analysera och tolka bilder - 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Områdesbehörighet 6c/A6c eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Om den nätbaserade kursen läses som första ämne inom ämneslärarprogrammet krävs närvaro i Falun vid terminsstart under maximalt två dagar. Dessutom innehåller kursen tre obligatoriska campusträffar om maximalt tre dagar vid varje tillfälle.
Om kursen läses som första ämne inom ämneslärarprogrammet innehåller den två introduktionsdagar vid en grund- eller gymnasieskola.
Kursen innehåller två till tre fältdagar vid en gymnasieskola.

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling. Dessutom krävs digital systemkamera, ett bildbehandlingsprogram och gärna en scanner.
Den studerande bekostar själv det förbrukningsmaterial som behövs för laborativa övningar som inte sker vid campus.

Ersätter BP1044.

Summary in English

The course prepares students for teaching art in schools. The overall goal is for students, upon completion of the course, to have acquired knowledge of how the expression of images is designed, produced and used for communication. Furthermore, great emphasis is placed on developing the student‘s ability to analyse and discuss various visual expressions.