Kursplan

Bild i förskolan och förskoleklassen

Kurskod
BP1036
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Bild (BIL)
Ämnesgrupp
Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen
Utbildningsområde
Övriga områden, 100%
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2013-03-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Reviderad
Reviderad 2018-08-23.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2018-08-23.

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig redskap för att stimulera barns lust och förmåga att uttrycka erfarenheter, tankar och idéer med hjälp av bildskapande i olika former.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker på en grundläggande nivå
  • visa förståelse för olika bildmediers uttrycksmöjligheter där barn kan gestalta sina erfarenheter, tankar och idéer
  • grunderna i och om bildkomposition, färglära och bildanalys samt tillämpa dessa kunskaper vid analys av olika slags bilder
  • visa förståelse för begreppen visuell kultur, multimodalitet och estetiska lärprocesser och utifrån denna förståelse reflektera över bilder och bildskapande som kunskapskällor
  • tillämpa olika teorier i samband med analys av barns bildskapande och reflektera över teoriernas pedagogiska konsekvenser och därigenom visa kunskap om barns bildvärld, bildperception och bildpreferenser

Innehåll

I kursen experimenterar den studerande med både digitala och hantverksmässiga bildmedierför att kunna stimulera barns lust och förmåga till bildskapande. Exempel på områden som utforskas är: färg och måleri, fotografi och animation, mönster och tryck, form och konstruktion. Stor vikt läggs vid att studera hur barn använder estetiska uttrycksformer i lek- och lärandeprocesser samt hur lärare i förskolan och förskoleklassen kan uppmuntra och inspirera barn att uttrycka sig genom bildskapande. Den studerande tar del av och reflekterar över teorier om estetiska lärprocesser och multimodalitet ur ett bilddidaktiskt perspektiv.

Barns bildspråkliga utveckling studeras ur både utvecklingspsykologiskt och sociokulturellt perspektiv och sätts i relation till det omgivande samhällets bildflöde, t.ex. Internet, digitala spel, tv, film, tidningar och reklam. Genom analys och tolkning av olika slags bilder studeras hur visuella uttryck konstrueras, kontextens betydelse och bilders roll i barns lärande och verklighetsuppfattning.

Examinationsformer

Examinationen sker muntligt, skriftligt och visuellt i form av bildportfolio, analyser, utställningar och redovisningsseminarier där även oppositionsförfarande examineras. Både individuell examination och gruppexaminationer förekommer.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska laborativa bildövningar, fältstudier och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla väl godkänd på hela kursen krävs betyget VG på två av tre moment.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Den studerande ska ha tillgång till digitalkamera.

För nätbaserad undervisning krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator.