Kursplan

Bild II med didaktisk inriktning

Kurskod
BP1035
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Bild (BIL)
Ämnesgrupp
Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen
Utbildningsområde
Övriga områden, 100%
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-10-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-11-14.

Mål

Kursen förbereder för undervisning i ämnet bild i gymnasieskolan. Det övergripande syftet är att den studerande fördjupar sina kunskaper i visuell gestaltning, bildteori och ämnesdidaktik. Den studerande fördjupar också sin förmåga att kommunicera sitt bildarbete i visuella digitala presentationsformer.

Delkurser

1.Visuell gestaltning och konstpedagogik, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper i och om teckning och måleri
 • reflektera över konstnärligt arbete som process
 • visa kunskaper om konstpedagogiska metoder samt kunna tillämpa dessa vid presentation av olika slag av visuella gestaltningar

2.Bildteori, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om olika teoribildningar för analys och tolkning av olika slags bilder
 • visa förmåga att tillämpa dessa teorier i egen kunskapsproduktion inom det bild/medieteoretiska området med fokus på barns och ungas bildvärldar

3.Design och arkitektur, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper i och om formgivning
 • reflektera över visuell utformning av det offentliga rummet samt tillämpa dessa kunskaper i eget gestaltningsarbete med didaktisk inriktning

4.Konstnärligt utvecklingsarbete, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • formulera, genomföra och utvärdera ett bild- eller medieprojekt från idé till visuell gestaltning
 • reflektera över och värdera eget och andras bild- och medieskapande med hjälp av centrala begrepp inom det bildpedagogiska och mediepedagogiska fältet

5.Bilddidaktik, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • diskutera lärarens förhållningssätt till elevers personliga bilduttryck
 • diskutera strategier för undervisning i analys och tolkning av olika slags bilder
 • visa kunskaper om hur närmiljön kan användas som en pedagogisk resurs i bildundervisningen
 • reflektera över visuella arbetsprocesser och deras roll i barns och ungas utveckling och lärande
 • redogöra för- och reflektera över bedömning och betygssättning i ämnetr bild i grundskolan och gymnasiet

Innehåll

Kursen består av fem delkurser. Delkurs 5, Bilddidaktik, löper parallellt med de övriga delkurserna.

Delkurser

1.Visuell gestaltning och konstpedagogik, 6 högskolepoäng

I delkursen fördjupar den studerande sina kunskaper i och om teckning och måleri. Utifrån kurslitteratur och egna erfarenheter reflekterar den studerande över det konstnärliga skapandet som process och övar sin förmåga att tala om konstnärlig gestaltning och konstens meningsskapande funktion. Vidare behandlas konstpedagogik både i museisammanhang och i skolans kontext. Den studerande tränar sin förmåga att presentera visuella gestaltningar inför publik.

2.Bildteori, 6 högskolepoäng

I delkursen fördjupas studiet av olika teoribildningar för analys och tolkning av bilder med fokus på barns och ungdomars bildvärldar. Vidare genomför den studerande en undersökning inom en valfri bildgenre och resultatet redovisas i form av en skriftlig rapport som även inkluderar den visuella empirin.

3.Design och arkitektur, 6 högskolepoäng

I denna delkurs fördjupar den studerande sina kunskaper i och om formgivning. Keramik, mönsterkomposition och textiltryck/fotoscreen är områden som behandlas mera ingående. Begrepp som smak och estetisk fostran problematiseras samt artefakters sätt att avspegla olika perspektiv. Med utgångspunkt i teorier om plats, identitet och lärande studeras stadsrummets och den egna närmiljöns estetiska och sociala aspekter. Kunskaperna tillämpas i form av en visuell gestaltning med didaktisk inriktning.

4.Konstnärligt utvecklingsarbete, 6 högskolepoäng

I delkursen tränar den studerande sin skapande förmåga genom att formulera, genomföra och utvärdera ett konstnärligt utvecklingsarbete inom bild/medieområdet. Den studerande väljer själv uttrycksform; det kan röra sig om traditionella konst- och konsthantverksmässiga tekniker såväl som digitala bildspel och animationer, videofilmer och installationer. Vidare övar den studerande sin förmåga att värdera visuella gestaltningar genom att granska en kurskamrats portfolio. Vid denna värdering ska både arbetsprocess och färdigt resultat beaktas.

5.Bilddidaktik, 6 högskolepoäng

I denna delkurs fördjupar den studerande sina bilddidaktiska kunskaper. Olika visuella gestaltningsformers betydelse för barns och ungas utveckling och lärande diskuteras. Användningen av digitala lärresurser i bildundervisningen studeras liksom hur bildskapandet används i ämnesövergripande arbeten i skolan. Även betygssättning i ämnet bild i grundskola och gymnasium behandlas i denna delkurs.

Examinationsformer

Kursens innehåll examineras genom aktivt deltagande i seminarier inklusive opposition på medstudenters arbeten samt redovisningar av gestaltande och skriftliga uppgifter. Samtliga redovisningsseminarier är obligatoriska.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av seminarier, föreläsningar, laborativa bildövningar, arbete i studiegrupper och enskilt arbete. Studiebesök kan förekomma.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla VG på hela kursen krävs VG på tre av de fem delkurserna.

Förkunskapskrav

 • Bild I med didaktisk inriktning, 22,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Den nätbaserade kursen innehåller tre obligatoriska campusträffar om maximalt tre dagar vid varje tillfälle.

Kursen innehåller två till tre fältdagar vid en gymnasieskola.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande, samt har tillgång till digital systemkamera och scanner.

Den studerande bekostar själv det förbrukningsmaterial som behövs för laborativa övningar som inte sker vid campus.