Kursplan

Bild för grundlärare, årskurs 4-6

Kurskod
BP1030
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Bild (BIL)
Ämnesgrupp
Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen
Utbildningsområde
Övriga områden, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-03-14.

Mål

Kursen förbereder för undervisning i ämnet bild i grundskolans tidigare år. Målet är att den studerande efter avslutad kurs har kunskaper om hur man som lärare kan stimulera elever att utforska olika bildmediers uttrycksmöjligheter och elevernas förmåga att gestalta erfarenheter, tankar och kunskaper med hjälp av bild- och medieskapande. Stor vikt läggs också vid att den studerande utvecklar sin förmåga att analysera och samtala om olika slags bilder.

Delkurser

1.Bildskapandets byggstenar, 10,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna

 • skapa tvådimensionella bilder med hantverksmässiga och digitala tekniker på en grundläggande nivå
 • grunderna i och om bildkomposition och färglära samt kunna använda dessa kunskaper i sitt eget bildskapande
 • reflektera över hur man som lärare kan stimulera elevers förmåga och lust att undersöka och presentera olika ämnesområden med hjälp av bilder och bildskapande.

2.Formexperiment och estetiska lärprocesser, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna

 • arbeta med gestalting i olika tredimensionella material och tekniker
 • redogöra för begreppen estetik och estetiska lärprocesser samt reflektera över bilder och bildskapande som pedagogiskt verktyg
 • visa förtrogenhet med och reflektera över mål, innehåll och kunskapskrav i kursplanen för ämnet bild i grundskolans år 1-6 samt visa kännedom om bedömning i ämnet.

3.Multimodala uttrycksformer, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna

 • visa grundläggande kunskaper i att använda digital stillbildskamera och videokamera samt i att använda digital teknik för bildbehandling
 • grunderna i analys av rörlig bild samt visa kännedom om filmpedagogiska arbetssätt
 • använda olika teorier vid analys av barns bildskapande och reflektera över pedagogiska konsekvenser av teoriernas tillämpning i skolans kontext
 • reflektera över visuella uttryck och digitala mediers roll i barns utveckling och lärande.

4.Analysera och tolka bilder, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studernade kunna

 • grunderna i och om bildanalys och bildperception samt kunna använda dessa vid analys av olika slags bilder
 • överblicka bildkonstens utveckling och diskutera samtida visuella uttryck
 • samtala om olika slags bilders uttryck, innehåll och funktion samt visa kännedom om hur både konstbilder och massmediebilder kan användas som en pedagogisk resurs i undervisningen.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser. I samtliga delkurser behandlas lärande inom bildområdet.

Delkurs 1. Bildskapandets byggstenar. 10,5 hp
I delkursen behandlas tvådimensionell bildfranställning med både hantverksmässiga och digitala tekniker med fokus på färglära och måleri, bildkomposition, teckning samt olika tryckmetoder. Den studerande undersöker och experimenterar med olika uttrycksmöjligheter och reflekterar över hur bildskapande kan användas i olika sammanhang i undervisningen. Ämnesdidaktiska aspekter diskuteras parallellt med det egna bildskapande.

Delkurs 2. Formexperiment och estetiska lärprocesser. 6 hp
I denna delkurs utforskar den studerande det tredimensionella skapandets uttrycksmöjligheter och tillämpar de hantverksmässiga kunskaperna i ett ämnesövergripande temaarbete med fokus på bildskapande som kunskapsform och pedagogiskt verktyg. I delkursen behandlas också begreppen estetik och estetiska lärprocesser. Vidare studeras vad som står i skolans styrdokument när det gäller bildämnets mål, innehåll och kunskapskrav i grundskolans tidigare år. Även bedömning i ämnet behandlas.

Delkurs 3. Multimodala uttrycksformer. 7,5 hp
I delkursen behandlas digitalt fotografi och rörlig bild. Genom egen produktion lär sig den studerande att berätta med bild, ljud och text. Parallellt med det egna skapandet tas filmanalys och filmpedagogik upp ur ett didaktiskt perspektiv. Vidare studeras teorier om barns visuella uttrycksformer samt bildämnets historia. I detta sammanhang görs internationella utblickar för att uppmärksamma vilka strömningar som påverkat och påverkar synen på bild- och medieundervisning i Sverige.

Delkurs 4. Analysera och tolka bilder. 6 hp
I den här delkursen fokuseras studierna på analys och tolkning av visuella uttryck. Den studerande tillägnar sig grundläggande kunskpaper i att analysera bilder med fokus på bildretorik, bildsemiotik och bildperception. Vidare skaffar sig den studerande en överblick över bildkonstens utveckling och en inblick i konstpedagogiska arbetssätt. Begreppet visuell kultur diskuteras och såväl konstbilder som massmediala bilder studeras.

Delkurser

1.Bildskapandets byggstenar, 10,5 högskolepoäng
2.Formexperiment och estetiska lärprocesser, 6 högskolepoäng
3.Multimodala uttrycksformer, 7,5 högskolepoäng
4.Analysera och tolka bilder, 6 högskolepoäng

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, redovisningar av gestaltande uppgifter och skriftliga analysuppgifter. Oppositionsförfarande tillämpas ofta vid de examinerande seminarierna. Både individuell examination och gruppexamination förekommer. Samtliga redovisningsseminarier är obligatoriska.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av seminarier, föreläsningar och laborativa bildövningar, studiegrupper och enskilt arbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Som betyg används väl godkänd/godkänd/underkänd. För att erhålla väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på tre av de fyra delkurserna.

Förkunskapskrav

 • Områdesbehörighet 6b eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från Matematik B/Matematik 2a / 2b / 2c och Naturkunskap A/Naturkunskap 1b / 1a1+1a2

Övrigt

Kursen ges på distans och undervisningen är nätbaserad med tre campusträffar omfattande tre dagar vardera förlagda vid Högskolan Dalarna, Campus Falun. OBS! Campusträffarna är obligatoriska.

Den studerande måste ha tillgång till dator med Internetuppkoppling, webkamera och headset, samt digital stillbildskamera. Vidare måste den studerande ha tillgång till förbrukningsmaterial till de laborativa övningar som inte genomförs under Campusträffarna.

Två till tre fältdagar ingår i kursen. Även studiebesök kan förekomma.