Kursplan

Arabiska III

Kurskod
AR1026
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Arabiska (ARA)
Ämnesgrupp
Arabiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Arabiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2015-01-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-01-16.
Reviderad
Reviderad 2017-10-03.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2017-10-03.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • använda den arabiska grammatiken och formläran på grundläggande nivå korrekt i tal och skrift
  • konversera på modern standardarabiska (MSA) runt välkända/förberedda ämnen
  • diskutera kortare litterära texter, dikter och nyhetsartiklar på MSA
  • göra enkla och korrekta översättningar till och från arabiska
  • göra enklare grammatiska analyser på arabiska
  • skriva kortare texter på korrekt MSA
  • urskilja utmärkande särdrag i de syriska och egyptiska dialekterna i jämförelse med MSA
  • använda arabiska uppslagsverk och lexikon och i korthet redogöra för hur dessa har utvecklats.

Innehåll

Kursen består av tre moment. Momentet Språkfärdighet 2 bygger på färdigheter från Språkfärdighet 1. I båda momenten läser studenten varierade skönlitterära texter samt nyhetstexter och reportage. Texterna förbereds av studenterna och innehåll och grammatik diskuteras under seminarier. Studenterna ser också en kortare film och lyssnar på sånger. Vid diskussion av de skönlitterära texterna använder studenterna enklare analytiska begrepp. Studenterna lär sig grunderna i arabisk grammatisk analys och applicerar detta på lättare texter. En jämförelse mellan syrisk/egyptisk dialekt och MSA genomförs. Studenterna skriver under kursen kortare texter kopplade till varje lektion och genomför också ett läsprojekt som avslutas med en längre skriftlig rapport. Momentet Arabiska lexikon och uppslagverk är fristående och läses individuellt. I momentet studeras hur arabiska lexikon och uppslagsverk har utvecklats och hur dessa används.

Examinationsformer

Momentet Språkfärdighet 1 examineras kontinuerligt under kursens gång genom hemuppgifter och seminarieaktivitet och avslutas med en skriftlig hemtentamen. Momentet Språkfärdighet 2 examineras kontinuerligt under kursens gång genom hemuppgifter och seminarieaktivitet samt en avslutande muntlig och skriftlig tentamen. Momentet Arabiska lexikon och uppslagsverk avslutas med ett praktiskt prov och en kort skriftlig rapport. Stor vikt läggs vid att givna tidsramar respekteras, sent inlämnade uppgifter kan endast ges U eller G som betyg.

Arbetsformer

Arabiska används som undervisningsspråk med svenska eller engelska som stödspråk. Undervisningen sker i form av seminarier och gruppövningar för moment 1 och 2, moment 3 genomförs individuellt under terminen.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG i momenten Språkfärdighet 1 samt Språkfärdighet 2.

Betygsrapportering:
Moment 1: Språkfärdighet 1 - 6 hp, U-VG
Moment 2: Språkfärdighet 2 - 6 hp, U-VG
Moment 3: Arabiska lexikon och uppslagsverk - 3 hp, U-G

Förkunskapskrav

  • Arabiska II 15 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter AR1022.

Reviderad
2017-10-03 (huvudområde inlagt)