Kursplan

Rektors ledning och organisering för utveckling av barns och elevers lärandemiljö

Kurskod
APG27T
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Pedagogiskt arbete1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2022-02-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-03-15.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa fördjupad kunskap om teorier om ledning och organisering för utveckling av barns och elevers lärandemiljö,
  • visa fördjupad kunskap om och förmåga att systematiskt analysera och organisera för ledning i relation till gällande styrdokument, med speciellt fokus på rektorers ledning och organisering för utveckling av barns och elevers lärandemiljö,
  • visa fördjupad kunskap om och förmåga att systematiskt analysera förutsättningarna för rektor att leda utvecklingen av förskolans/skolans lärandemiljöer,
  • visa förmåga att reflektera över rektors förutsättningar att leda i samverkan med andra för utformning av barns och elevers lärandemiljö,
  • visa fördjupad förståelse för barns och elevers olika förutsättningar för lärande och vilken betydelse dessa förutsättningar har för ledning av utformning av lärandemiljön.

Innehåll

I kursen behandlas teorier och forskning om systematiskt analys- och utvecklingsarbete i förskola och skola. Analyserna avser formell styrning från stat och huvudman men också mer informella behov hos olika intressenter framförallt barn, elever, lärare, annan förskole- och skolpersonal samt vårdnadshavare. Analyserna kopplas till teorier och forskning om utvecklingsarbete med syfte att utveckla barns och elevers lärandemiljö. Vidare behandlas teorier och forskning om rektors ledarskap, ledning, organiserande och samverkan för utveckling av barns och elevers lärandemiljö.

Examinationsformer

Kursens mål examineras genom muntlig presentation, enskild skriftlig uppgift samt opponering på andras skriftliga uppgifter.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, seminarier och eget utvecklingsarbete.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Förkunskapskrav

  • Rektorsprogrammet 30 hp och 1 års dokumenterad arbetslivserfarenhet som rektor

Övrigt

Kursen är en uppdragsutbildning från Skolverket och gäller rektorer som genomgått Rektorsprogrammet med godkänt resultat och arbetat som rektor minst ett år.