Kursplan

Examensarbete för ämneslärarexamen - KPU

Kurskod
APG224
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Akademi
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1E
Fastställd
Fastställd 2018-03-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-09-03.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med anknytning till ett undervisningsämne för vilken utbildningen är avsedd. Den studerande förväntas bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat utbildningsvetenskapligt område.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa fördjupade kunskaper inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område och fördjupad insikt i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsarbete
  • formulera en ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • visa fördjupad förmåga att utifrån en problemställning självständigt samla in, systematisera, analysera, problematisera och värdera empiriskt material samt kritiskt granska egna och andras forskningsresultat
  • genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, relevant teori- och metodanvändning samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund
  • göra forskningsetiska avvägningar
  • visa fördjupad förmåga att, med högt ställda krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, presentera och argumentera för det egna undersökningsresultatet samt att förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett sakligt och konstruktivt sätt
  • visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden
  • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat didaktiskt ämnesområde av betydelse för yrkesutövningen.

Innehåll

Examensarbetets undersökningsområde knyts till ett undervisningsämne för vilken utbildningen är avsedd. Med stöd av en utsedd handledare preciseras problemställning, syfte och frågeställningar för examensarbetet. Vidare insamlas och analyseras ett empiriskt material med hjälp av lämpliga metoder och utifrån relevanta teorier. Metodologiska och forskningsetiska avvägningar diskuteras. Analysresultatet tolkas och diskuteras mot bakgrund av tidigare forskningsresultat. Arbetet presenteras i form av en vetenskaplig uppsats, vilken kan kompletteras med andra redovisningsformer. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium. Val av teoretiska perspektiv, vilka forskningsmetoder som används och behandlas samt vilken litteratur som är mest ändamålsenlig styrs av det aktuella undersökningsområdet och de frågeställningar som väljs.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande vid seminarier samt genom en vetenskaplig uppsats som den studerande skriver självständigt under handledning och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande även opponerar på en medstuderandes examensarbete.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier och handledning, individuellt och i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG.

Betygsrapportering:

  • Examensarbete, 15 hp

Förkunskapskrav

  • 60 hp inom programmet samt ämnesstudier om minst 180 hp, inklusive självständigt arbete om 15 hp

Övrigt

Kursen ingår i programmet Kompletterande pedagogisk utbildning. Kursen motsvarar PG3057.

Kursen avslutas med en obligatorisk campusträff om två dagar då ventilering av uppsatser sker. För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.